ZASJEDAO OPŠTINSKI KRIZNI ŠTAB

Danas je održan sastanak opštinskog Kriznog štaba na kojem su članovi podržali sve naredbe koje je juče donjela načelnica opštine Dušica Runić, a u cilju provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva. Članovi Kriznog štaba apelovali su na sve one koji dolaze iz ugroženih zemalja i područja da se obavezno jave u Dom zdravlja na broj telefona 121, takođe i naši sugrađani koji osjećaju određene zdravstvene smetnje u smislu povišene temperature, kašlja i slično da se obavezno jave na naprijed pomenuti broj. Još jednom je apelovano na sve građane da obavezno vode računa o higijeni, odnosno o dezinfekciji prostorija, predmeta, kao i o redovnom i učestalom pranju ruku. U tom smislu i Vlada Kantona 10 uputila je i Preporuke za poslodavce i radnike u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom traži se: da se osigura na radnom mjestu da sve površine budu čiste i higijenski ispravne i da se koriste dezinfekcijska sredstva; najmanje tri puta dnevno čistiti dodirne tačke u zgradama kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, česme u toaletima i kuhinjama, ručke na vodokotlićima, prekidače za struju, zvono na vratima, pultove za prijem stranaka te druge dodirne površine koje koristi veći boj osoba; najmanje dva puta dnevno čistiti sve dodirne površine:radne površine, pametne i druge telefone, laptope, računare, tastature; postaviti sredstva za dezinfekciju ruku na vidljivim mjestima svuda u radnom okruženju; u toaletima osigurati toplu vodu za pranje ruku, kao i sapun i papirne ubruse; redovno najmanje dva puta dnevno provjetravati sve prostorije; redovno obavještavati sve zaposlene, partnere i klijente da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu mora ostati kod kuće.
Pokazalo se da je korona virus posebno opasan za stariju populaciju, pa su članovi Kriznog štaba uputili apel starijim osobama da što manje izlaze iz svojih kuća i stanova. U slučaju da ove mjere budu rigoroznija, organizovaće se volonterska služba, koja će starijim ljudima obezbjeđivati namirnice i druga sredstva potrebna za normalan život. Svi oni koji žele da volonterski pomognu starijoj populaciji mogu se javiti na broj telefona Crvenog krsta 034/820-477 kao i na privatni broj sekretara Crvenog krsta 061/340-136, kako bi se na taj način mogla organizovati volonterska služba za pružanje pomoći starijim osobama. Za sada nema oboljelih na području naše opštine, što je dobro, istaknuto je na sastanku Kriznog štaba, ali je još jednom upućen poziv svim građanima da strogo vode računa o dezinfekciji ruku i prostorija, kao i o potrebi da što rijeđe izlaze iz kuća,da se što manje međusobno druže i posjećuju, a sve u cilju sprečavanja širenja ovog opasnog virusa, kao i da se poštuju sve, veće donesene naredbe od strane načelnice opštine. Zato je i naglašeno da je preventiva najbolje oružje u borbi protiv virusa korona, te je jako važno da se svi pridržavamo mjera donesenih od strane nadležnih opštinskih, Kantonalnih i Federalnih institucija.

ODRŽANA SJEDNICA BEZBJEDNOSNOG VIJEĆA OPŠTINE DRVAR

Zbog nastala situacije izazvane korona virusom, danas je zasjedalo Bezbjednosno vijeće Opštine Drvar na kojem je razmatrana Trenutna epidemiološkasitucija na području BiH.Sjednici su prisustvovali članovi Bezbjednosnog vijeća:Goran Broćeta, Milan Kunić, Dragoljub Bjeljac, Drago Puzigaća, Borislav Kelečević, Dijana Vještica – Karanović, Vanja Balaban i Nikica Bosnić.

Pored članova Bezbjednosnog vijeća, sjednici su prisustvovali i: načelnica opštine Dušica Runić, v.d. diretkor Doma zdravlja Jasna Tica, predstavnik JP “Radio stanica Drvar” Jelena Dešić, direktor Dječijeg vrtića “Majka Hrabrost” Željka Krneta, direktor Osnovne škole “Drvar” Svjetlana Dodig, v.d. direktora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Suzana Jović i v.d. sekretara Opštinskog vijeća Jadranka Srdić. Uvodno izlaganje podnijela je načelnica Dušica Runić koja je istakla da je današnja sjednica Bezbjednosnog vijeća sazvana povodom trenutne epidemiološke situacije, odnosno širenja korona virusa na području BiH. Dalje obrazloženje trenutne situacije, kako na području BiH i Kantona 10, tako i na području Opštine Drvar podnio je predsjednik Bezbjednosnog vijeća Goran Broćeta, posebno ukazujući na dolazak sugrađana iz ugroženih područja na teritoriju Opštine Drvar, a koji se dalje slobodno kreću bez stavljanja u karantin.

Svi učesnici u raspravi ukazali su na ozbiljnost problema sa kojim se suočava cijeli svijet,a samim tim i naša opština posebno iz razloga dolaska većeg broja sugrađana koji privremeno rade i borave u Sloveniji, Italiji i drugim državama, kao i studenata i đaka iz Republike Srpske gdje je trenutno obustavljena nastava, takođe ukazano je i na potrebu da se hitnim mjerama preduprijedi širenje virusa korona na području Opštine Drvar imajući u vidu nedovoljno resursa kojima raspolaže Opština Drvar kao i veliki broj starije populacije koja spada u rizičnu kategoriju oboljelih. Nakon rasprave, članovi Bezbjednosnog vijeća donijeli su sljedeće zaključke:

1. Nalažemo svim osobama koje su došle iz rizičnih područja da se dobrovoljno prijave u Zavod za javno zdravstvo, Epidemiološku službu Livno ili Dom zdravlja Drvar telefonskim putem.

2. Nalaže se Domu zdravlja Drvar da u što skorijem roku obezbjedi telefonsku liniju na koju će se moći javiti građani radi dobijanja informacija o virusu korona.

3. Nalažemo pojačane mjere dezinfekcije u svim javnim preduzećima, ustanovama i institucijama.

4. Zabranjuju se sva javna okupljanja na području Opštine Drvar.

5. Bezbjednosno vijeće uputiće dopis Kriznom štabu Kantona 10 da se dostave evidencije o ulasku naših sugrađana na teritoriju BiH iz rizičnih područja.

6. Apelujemo na građane da samo u hitnim slučajevima dolaze u Dom zdravlja Drvar, te ih obavještavamo da se do daljnjeg neće obavljati specijalistički pregledi.

7. Pozivamo građane da u slučaju nailaska na migrante o istom odmah obavijeste Policijsku upravu Drvar.

ODRŽANA VAREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Danas je održana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća kojoj su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ-a BiH, DNS-a, HDZ 1990 i PDP-a, te načenik opštine Dušica Runić sa pomoćnicima. Sjednici nisu prisustvovali odbornici iz reda SNS-a i SP-a. Na samom početku sjednici predsjednik OV Milan Kunić upoznao je odbornike da je Berislav Bošnjak istupio iz Kluba odbornika koji su činili HDZ 1990 i PDP, te da su od bivše predsjednice OV Jasne Pećanac dobili upozorenje da je na prošloj sjednici prekršen poslovnik, jer je nakon prekida nastavljen rad sjednice. Pored predloženog dnevnog reda, usvojene su i dopune koje su odmah kao prva i druga tačka razmatrane i to:
Prijedlog odluke o konstataciji da su pečati Opštinskog vijeća Drvar nevažeći, te
Prijedlog odluke o izradi novih pečata Opštinskog vijeća (veliki i mali). Ostale tačke usvojenog dnevnog reda su:
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta –Rebalans za 2019.godinu,
Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2019.godine,
Prijedlog Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar za period 2018-2038 godina,
Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Točkovi“ u Drvaru,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i tarifama administrativnih taksi i
Prijedlog odluke o pokretanju postupka popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika – sekretar Opštinskog vijeća Drvar.

Predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić raspravljajući o prvoj tački dnevnog reda istakao da se bivša predsjednica OV Jasna Pećanac nije pojavila na primopredaji, pa se pristupilo otvaranju kancelarije predsjednika OV i pri tom je Komisija za primopredaju konstatovala da nije zatekla pečat, te je policiji prijavljen nestanak pečata,i zbog toga su oba pečata veliki i mali nevažeći, a iz tog razloga, kako je istakao Kunić, se kreće u proceduru izrade novih pečata Opštinskog vijeća, što su odbornici glasanjem i podržali.
Potom je razmatran Prijedlog odluke o izmeni i dopuni Budžeta-Rebalans za 2019.godinu. Načelnica Dušica Runić naglasila je da je došlo do promjena u Budžetu iz razloga što se Opština zadužila za kredit u iznosu od 500.000 KM zbog uplate doprinosa. Rebalans Budžeta je usvojen, a razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2019.godine, načelnica Runić je naglasila da je on u prošloj godini iznosio oko 3,560.000KM te je ostvaren suficit, a ovo zbog razlike kreditnog zaduženja zbog izmirenja doprinosa. Načelnica je istakla da i dalje sa nivoa BiH kao i Federacije BiH gotovo da nema nikakvih prihoda prema Opštini Drvar, jedino je oko 40.000 KM stiglo za rekonstrukciju krovova. Nakon usvajanja Izvještaja o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za prošlu godinu, odbornici-vijećnici dosta pažnje posvetili su razmatranju Prijedloga Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu. Načelnica Runić je upoznala odbornike da je provedena javna rasprava i predviđeni Budžet za ovu godinu iznosi oko 4,933.000 KM. U ovom ukupnom iznosu Bužeta je i oko 1,900.000 KM sredstava obezbjeđenih iz Srbije. Donirana sredstva iz Srbije utrošiće se za kapitalne investicij i to za rekonstrukciju vodovoda zajedno sa sanacijom izvorišta “Točkovi”, zatim izvršiće se zamjena svjetiljki sa led rasvjetom, što treba da donese značajne uštede u potrošnji električne energije gradske rasvjete, dio sredstava biće utošen i za elektrifikaciju poslovne zone “Mlin” kao i za vanjsko uređenje i dodatnu ogradu oko poslovne zone. Planirano je da se dio sredstava utoši i za nabavku kombinovane mašine za održavanje putnih pravaca u zimskom periodu. Mašina bi bila data na upravljanje JP”Komunalac”, a što će se regulisati posebnim sporazumom, dio će se utrošiti i za sanaciju divljih deponija. Pored toga naglasila je načelnica da će se dio sredstava utrošiti i za izradu urbanističkog plana, te elaborata za izradu saobraćajne signalizacije i gradske pijace. Ovakav prijedlog Budžeta za ovu godinu odbornici su jednoglasno usvojili. Uz kraće rasprave odbornici-vijećnici usvojili su i ostale tačke dnevnog reda, s tim što je usvojena izmjena da se izrada urabanističkog plana odnosi na period 2020-2040.godina. Na sjednici je prilikom rasprave o Prijedlogu odluke o pokretanju postupka popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službernika-sekretar Opštinskog vijeća usvojen zaključak koji je predložila v.d.sekretara OV Jadranka Srdić, a odnosi se na to da svi pravni akti doneseni na prošloj kao i na ovoj sjednici ne mogu u pravni promet dok se ne izrade pečati Opštinskog vijeća.

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak 17.februara održana je Vanredna sjednica Opštinskog vijeća. Sjednici su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, SNS-a, SP-a, DNS-a, PDP-a, HDZ BiH i HDZ 1990, te načelnica opštine Dušica Runić sa pomoćnicima. Nakon utvrđivanja dnevnog reda i konstatovnja da je prisutno 14 od 17 odbornika, predsjednik Kluba odbornika SNS-a Mladen Kukolj zatražio je pauzu. Ovaj prijedlog je predsjednica OV Jasna Pećanac prihvatila, a prije odlaska na pauzu pojedini odbornici-vijećnici izrazili su nezadovoljstvo jer nisu dobili ni poziv kao ni materijale za sjednicu. Nakon pauze, predsjednica OV je rekla da prekida sjednicu zato što su se neki odbornici žalili da nisu dobili poziv za sjednicu kao ni materijale i predložila održavanje sjednice za sutra u 10 časova, te je napustila sjednicu kao i odbornici iz reda SNS-a. U ime Kluba odbornika SNSD-a Vanja Krneta je predložila da se nastavi sa radom, jer postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Predloženo je a i usvojeno da Vanja Krneta nastavi predsjedavati sjednicom iz razloga što potpredsjednik OV Berislav Bošnjak nije želio da vodi sjednicu, jer kako je rekao, nije pripremljen da to kvalitetno odradi. Nakon što je dio odbornika zajedno sa predsjednikom OV napustio zasjedanje, predloženo je da Vanja Krneta kao predsjednik Kluba stranke sa najviše odbornika nastavi sa vođenjem sjednice,(u nastavku sjednice prisutni su bili odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ BiH,DNS-a i PDP-a) i nakon usvajanja ovog prijedloga, usvojena je i dopuna dnevnog reda:

  1. Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Opštinskog vijeća,
  2. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove,

  3. Rasprava o radu Opštinskog vijeća od decembra 2019. godine do febrara 2020.godine

  4. Razmatranje zahtjeva opštinskog načelnika za preispitivanje nezakonito donesenih odluka u protekla dva mjeseca rada OV

  5. Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu

  6. Prijedlog odluke o privremenom finanasiranju Opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2020.godine.

Za vršioca dužnosti sekretara OV imenovana je Jadranka Srdić, zaposlena u Opštini Drvar, a potom su Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak razrješeni funkcije predsjednika i zamjenika predsjenika Komisije za izor, imenovanje i administrativne poslove, a imenovani su Milan Kunić i Stijepo Vukančić. Odbornici -vijećnici ukratko su se osvrnuli na rad OV u periodu decembar 2019.godine do februara 2020.goine, gdje je uglavnom istaknuto da se uskoro očekuje odgovor nadležnih službi koje treba da potvrde da je prošlo Vijeće bilo nelegalno u svom radu. Zbog toga je donesen zaključak da se svi akti doneseni na sjednicama održanim u decmbru 2019.godine pa do februara 2020.godine ponište, počevši od razrješenja tadašnjeg predsjednika OV Milana Kunića pa svih drugih akata koja su donesena u tom periodu. Odbornici-vijećnici o svim tim donesenim aktima su se pojedinačno izjašnjavali i sve ih poništili. Potom je zasjedala Komisija za izor i imenovanja i nakon završetka svog rada, Komisija je predložila da se za predsjednik Opštinskog vijeća imenuje Milan Kunić, a na mjesto njegovog zamjenika da se imenuje Stijepo Vukančić. Odbornici-vijećnici su podržali ove prijedloge i sa radom Vanredne sjednice nastavio je rukovoditi Milan Kunić. Potom su poništene i sve odluke i zaključci koje je u proteklom periodu donijelo OV dok je predsjedavala Jasna Pećanac, a najveći dio se odnosio na promjene upravljačkih struktura u javnim preduzećima i ustanovama. Zaključeno je da se potvrđuje izbor i imenovanje upravljačkih tjela koji su u skladu sa zakonom izabrani, a nije im istekao mandat, a da se izaberu nova gdje je to potrebno uraditi. Imenovan je i Komisija za primopredu prostorija, akata, pečata između Jasne Pećanac i Milana Kunića.

Potom su odbornici-vijećnici razmatrali Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu. Načelnica Dušica Runić istakla je da je ovogodišnji budžet predviđen u iznosu od oko 4,925.000 KM i najvećim djelom se odnosi na kapitalne investicije. Nacrt Budžeta je jednoglasno usvojen i upućen na javnu raspravu. Usvojen je i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2020.godine.

ODRŽANE DVADESETA I VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

U subotu 01.februara održana je dvadeseta sjednica Opštinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo devet odbornika-vijećnika iz SNS, PDP, SP, DNS i HDZ1990, dok odbornici-vijećnici iz reda SNSD i HDZ BiH kao i načelnica opštine i pomoćnici nisu prisustvovali ovoj sjednici. Takođe, sjednici nije prisustvovala ni sekretar OV Nena Bosnić koja je ostvarila pravo na penziju, a u međuvremenu nije došlo do izbora novog sekretara. Nakon usvajanja dnevnog reda, razmatran je Zahtjev za preispitivanje valjanosti održavanja 19.sjednice OV, održane 16.12.2019.godine koji je uputila načelnica opštine Dušica Runić. Nakon kraće rasprave u kojoj se uglavnom isticalo da je Dušica Runić načelnica svih građana, a ne samo članova SNSD-a te da treba uvažavati novu većinu u Opštinskom vijeću, jednoglasno je odbijen Zahtjev kao neosnovan. Potom je usvojen Zapisnik sa 19.sjednice kao i prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća za 2020.godinu. Nakon toga odbornici-vijećnici su objedinjeno raspravljali, a pojedinačno se izjašnjavali o prijedlozima rješenja o razrješenjima članova Skupština,Nadzornih i Upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova kao i o imenovanju novih, uz obrazloženje da su ova javna preduzeća i ustanove poslovali sa gubitkom te je neohodno da se promjene upravljačke strukture. Na ovoj sjednici razmatrna je i Inicijativa za opoziv načelnika opštine. U raspravama je istaknuto da se stvaranjem većine u OV nije pomišljalo da se ide na opoziv načelnice, ali zbog njene ne saradnje i opstrukcije u smislu da nije dostavila Nacrt budžeta za 2020.godinu, da je zabranila da se protokolišu akta Opštinskog vijeća u pisarnici, da se nezakonito raspisuje konkurs za prijem novih radnika i drugo, te su iz tih razloga odbornici-vijećnici jednoglasno usvojili Inicijativu za opoziv načelnika opštine. Kroz svoje diskusije, odbornici-vijećnici isticali su da podržavaju i pozdravljaju otvaranje pogona “Jumka” u Drvaru i posjetu i pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali su naglasili da to nije pomoć jednoj stranci, nego narodu Drvara. Pod tekućim pitanjima na prijedlog odbornika donesen je zaključak da se Federalnom tužilaštvu uputi dopis u kojem se traži preispitivanje rada i utvrđivanje nezakonitosti u radu opštinskih načelnika Stevice Lukača, Gorana Broćete i Dušice Runić. Na kraju sjednice predsjednica OV Jasna Pećanac odmah je zakazala i održavanje vanredne sjednice OV.

Nakon kraće pauze održana je i Vanredna sjednica Opštinskog vijeća na kojoj su razmatrane dvije tačke i to Rasprava o međusobnim odnosima Opštinskog vijeća i opštinskog načelnika, te druga tačka dnevnog reda: Prijedlog odluke o pokretanju postupka opoziva načelnika opštine Drvar. Većina odbornika je naglasila da se na prošloj sjednici već dosta toga reklo i da se odnosi između načelnika i OV pogoršavali te nije dolazilo do nikave komunikacije, novonastala većina u OV se optuživala da zbog njih radnici Opštine nemaju plate i slično, a vrhunac je, kao je istaknuto na ovoj sjednici, što je načelnica zabranila Pisarnici da protokoliše akte OV i da se dopisi i druga pošta ne dostavljaju Opštinskom vijeću, te u vezi toga zaključeno da se uputi zahtjev za upravnim nadzorom te da se upute prijave protiv lica zbog blokade rada OV. Takođe, naglašan je i problem što nije dostavlje Nacrt budžeta za 2020.godinu. Iz tih tazloga donesen je i usvojen zaključak u kojem se nalaže načelnici da u cilju funkcionisanja opštine što hitnije dostavi Nacrt budžeta kao i da se zabranjuje zapošljavanje do konsolidacije i usvajanja Budžeta za 2020.godinu. U vezi druge tačke dnevnog reda, a koja se odnosila na prijedlog Odluke o pokretanju postupka opoziva načelnika opštine, nakon kraće rasprave predložna je Komisija za pokretanje postupka opoziva načelnika gdje su izabrani Jasna Pećanac, Berislav Bošnjak i Aleksandra Prpa, te je jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pokrtanju postupka opoziva načelnika.

PREDSJEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ POSJETIO DRVAR

Predsjednik Srbije Aleksandr Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i brojni zvaničnici Republike Srpske i Srbije boravili su 29.januara u Drvaru.

Povod posjete zvaničnika Srbije i RS je otvaranje pogona fabrike “Jumko” iz Vranja i Komercijalne banke.

Obraćajući se okupljenim građanima ispred Komercijalne banke, a na oduševlenje svih, predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo dočekom i naglasio da će Srbija još ulagati u Drvar.

Potom su zajedno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i načelnica opštine Dušica Runić zajedno otvorili pogon fabrike “Jumko” iz Vranja u kojem je zaposleno 80 radnika, pretežno žena. U planu je da se zaposli još dvadeset radnika. Tom prilikom predsjednik Vučić je istako: “da na Srbiju uvijek možete da računate”, te je obećao da će ponovo doći u Drvar.

Načelnica opštine Dušica Runić kao i predsjednik Vlade RS Radovan Višković izrazili su zahvalnost Srbiji i predsjedniku Vučiću na svemu što je učinio i što čini za srpski narod.

Prije otvaranja pogona “Jumko” predsjednik Srbije i zvaničnici Republike Srpske i Srbije obišli su Dom zdravlja u Drvaru. Tom prilikom predsjednik Vučić obećao je pomoć ovoj zdravstvenoj ustanovi i naglasio da će se na taj način poboljšali uslovi za lječenje opacijenata.

Zaposleni u Domu zdravlja izrazili su zahvalnost predsjedniku Srbije na pažnji koju poklanja Domu zdravlja i srpskim povratničkim opštinama, te mu uručili prigodne poklone.

 

 

SVETOSAVSKE SVEČANOSTI

U subotu je u JU”Cenatar za kulturu i sport”- Radnički dom, odtržana Svetosavska akademija. Episkop Bihaćko-petrovači i rmanjski Segije otvorio je Akademiju posvećena Svetom Savi, prvom Arhiepiskopu Srpskom. Vladika Sergije govorio je o svetosavskoj poruci koja se osam vjekova prenosi kao predanje srpske Pravoslavne Crkve.

U kulturno umjetničkom programu učestvovali su članovi AKUD-a “Mira Lukač”, etno Ansambl “Uspomene” kao i druga kulturno umjetnička društva, grupe i pojednici sa prigodnim recitacijama i glumačkim prikazima posvećnim Svetom Savi.

U ponedjeljak su u Osnovnoj školi “Drvar” progodnim programom i slavskim ručkom učnici i zaposleni u ovoj obrazovnoj ustanovi uz brojne goste obilježili Savin dan, školsku slavu. Učenici su u holu škole izveli prigodne recitale posvećene Svetom Savi. Izveden je i bogat kulturno-zabavni program, a potom su sveštenici osveštali slavski kolač.

Sveštenstvo hrama Svetog Save obilježilo je u ponedjeljak krsnu slavu hrama.

SVETOSAVSKA ČESTITKA

Načelnica opštine Dušica Runić, svim učenicima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti obrazovanja čestitala je školsku slavu Svetog Savu, a čestitke je uputila i sveštenstvu hrama Svetog Save povodom krsne slave hrama.