Општина Дрвар

Служба за општу управу и друштвене дјелатности

Служба за општу управу и друштвене дјелатности обавља послове управног рјешавања, нормативно-правне, стручно-оперативне и административно-техничке, којима се:

 • извршава и обезбјеђује извршавања закона, подзаконских аката и других прописа у областима за које је Служба основана
 • проводи утврђену политику у области за коју је Служба основана
 • врши израда преднацрта, нацрта и приједлога прописа из надлежности Службе коју доноси општински начелник и Општинско вијеће
 • обављају послови грађанских стања (матичне књиге, држављанство и бирачки спискови)
 • обављају послови овјере потписа, преписа и рукописа
 • обављају послови пријемне канцеларије (писарнице) и архивски послови
 • обављају послови из радних односа
 • израђују годишње анализе потреба за обуком и едукацијом државних службеника и намјештеника
 • организује извођење програма обуке
 • учествује у изради и реализацији планова, пројеката и програма у области за коју је Служба основана
 • учествује у обезбјеђењу локалних потреба становништва у области образовања, културе, здравства и спорта
 • води евиденција образовних, културних и спортских институција, удружења младих и удружења од значаја за Општину
 • обезбјеђује право приступа заинтересованим грађанима административним процедурама, у складу са Законом о слободи приступа информацијама
 • проводи и побољшава процедура сарадње са организацијама младих, невладиним организацијама и организацијама цивилног друштва
 • припремају и дају одговори на питања Општинског вијећа у вези провођења политике и извршавања закона и других прописа из надлежности Службе о стању и проблемима у области за коју је основана
 • прати стање и рјешава у првом степену у управним стварима и предузимају управне и друге мјере у области инвалидске заштите
 • води комплетна евиденција о корисницима и проведеним исплатама у складу са законом
 • врши административна обрада поднесених захтјева корисника
 • обављају послови везани за остваривање права у области борачко-инвалидске заштите
 • проводи поступак и рјешава у првом степену у управним стварима из области старатељства
 • заступа Служба као орган старатељства код суда у бракоразводним парницама и у поступцима закључења брака прије пунољетства
 • води првостепени поступак и доносе рјешења о одређивању личног имена дјетета, којем није одређено име у законском року
 • сарађује са МУП-ом, судом и здравственим установама по питању малољетничке деликвенције, насиља у породици и насиља у школама
 • предузимају мјере из надлежности Службе у реалзацији судских рјешења о изреченим заштитним мјерама психосоцијалног третмана починиоцима насиља
 • на захтјев суда и казнено поправног завода израђују и достављају социјалне анамнезе и мишљења за лица осуђена на казну затвора
 • на захтјев Министарства безбједности достављају подаци о жртвама трговине људима и жртвама проституције
 • у сарадњи са МУП-ом, тужилаштвом и адвокатима обављају послови у области преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и малољетника у Федерацији БиХ у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
 • на приједлог Основне школе покреће поступак за категоризацију ученика са посебним потребама
 • на основу приједлога Првостепене стручне комисије Ливно доносе рјешења о наставку школовања по прилагођеном наставном плану и програму
 • обављају послови везано за субвенције станарина
 • обављају заједнички послови за све службе за управу и друге општинске службe
 • обављају послови одржавања сервера, мреже и програма
 • обављају послови енергетског менаџмента, возног парка, портирнице, послови пријема и отпреме поште
 • обављају послови одржавања хигијене;
 • обављају и други правни и стручни послови утврђени законом и другим прописима који су Служби дати у надлежност, или јој по природи ствари припадају и врше послове који нису у надлежности других служби

Контактирајте службу
  КОНТАКТ

  Титова бр 1, 80260 Дрвар

  Телефон: +387 34 819 001

  Факс: +387 34 819 001

  е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

  Општина Дрвар – званична интернет презентација