Општина Дрвар

Сектор за локални развој и инвестиције

Сектор за локални развој и инвестиције врши нормативно-правне и оперативно-техничке послове, којима се:

 • успостављају, воде и ажурирају прописане евиденције и регистри из дјелокруга Сектора, припремају прописи, опште и друге акте које доноси Општинско вијеће и општински начелник, те дају мишљења и сугестије код израде прописа и других аката које усвајају надлежни органи
 • координирају активности на припреми и изради приједлога интегрисане стратегије развоја
 • координирају активности ревизије интегрисане стратегије развоја, координира рад Општинског развојног тима (ОРТ), партнерске групе и других тијела у свим фазама стратешког планирања у складу са Методологијом за интегрисано планирање развоја (МИПРО)
 • прикупљају секундарни и примарни подаци битни за локални развој од других служби и екстерних извора, те путем истраживања креирају централне базе података и брине о њеном редовном ажурирању, прикупљају информације о екстерним актерима, анализирају екстерни актери и њихово укључивање у процесе развоја, у складу са њиховим потенцијалом за допринос локалном развоју
 • пружају методолошке смјернице другим службама за активности из њихове надлежности значајне за локални развој
 • прикупљају информације о екстерном финансирању развојних програма и пројеката из домаћих и иностраних извора
 • прати реализација пројеката на нивоу Општине, у складу са важећим прописима, обављају припреме, провођење и контрола пројеката инвестицијских улагања
 • припремају и подносе пријаве по расписаним јавним конкурсима виших нивоа власти
 • припремају пројекти и пројектни приједлози за потребе подношења захтијева за екстерним финансирањем
 • анализирају подаци и координирају израду и израдавање социо-економске анализе стања на подручју општине Дрвар
 • организује и воде јавне расправе о питањима релевантним за локални развој
 • координише процес израде визије развоја општине и дефинисања стратешких праваца и приоритета развоја
 • координише процес дефинисања стратешких праваца и приоритета развоја са вишим нивоима власти
 • координише процес израде секторских развојних планова из интегрисане Стратегије развоја
 • координише процес израде планова имплементације (1+2) и одговарајућег финансијског оквира за реализацију програма, пројеката и мјера које произлазе из Стратегије
 • координише процес израде буџета и усуглашава процес израде буџета и планова имплементације
 • координише процес израде годишњих планова општинских служби и обезбјеђује укључивање приоритета, програма и пројеката стратегије у исте
 • координише и прати имплементацију пројеката које имплементирају друге службе
 • прати имплементација секторских развојних планова из стратегије
 • прати имплементација и оцјена учинка имплементације развоја
 • води укупна евиденција кључних индикатора развоја секторско-стратешких индикатора, као и програмских/пројектних и других индикатора у складу са Стратегијом и захтјевима Општинског вијећа и општинског начелника
 • координише процес извјештавања у односу на постављени план имплементације путем прикупљања извјештаја из надлежних служби, те сачињавања полугодишњи и годишњи извјештај о реализацији плана имплементације
 • припремају и подносе годишњи извјештаји о напретку имплементације Стратегије развоја општине; покрећу процеси ревидирања, или израде Стратегије
 • предлажу мјере за побољшање пословног амбијента и побољшање партнерских односа између јавног и приватног сектора;
 • припремају промотивни материјали развојних потенцијала општине и презентују исте инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другима
 • израђује план промоције Стратегије
 • врши екстерна комуникација и сарадња са надлежним органима на општинском, међуопштинском, градском, кантоналном, ентитетском и државном нивоу, развојним агенцијама, јавним предузећима, банкама и другим финансијским организацијама
 • координишу активности Општине са Дирекцијом за европске интеграције и другим субјектима у процесу ЕУ интеграција
 • обављају и други послови које му у надлежност стави Општинско вијеће и општински начелник

Контактирајте службу
  КОНТАКТ

  Титова бр 1, 80260 Дрвар

  Телефон: +387 34 819 001

  Факс: +387 34 819 001

  е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

  Општина Дрвар – званична интернет презентација