Општина Дрвар

Служба за привреду, финансије и инспекцијске послове

Служба за привреду, финансије и инспекцијске послове обавља послове управног рјешавања, нормативно-правне, стручно-оперативне и административно-техничке, којима се:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, подзаконских аката и других прописа за коју је Служба основана
 • спроводи утврђену политику у области за коју је основана
 • израђује преднацрте, нацрте и приједлоге прописа из надлежности Службе коју доноси општински начелник и Општинско вијеће
 • обезбјеђује провођење смјерница и захтјева виших органа (Федерације БиХ, Кантона 10), као и Општинског вијећа на пољу јавних финансија
 • припрема захтјеве и прибавља податке од стране буџетских корисника и осталих корисника буџетских средстава за израду буџета, документа оквирног буџета, финансијских планова и осталих докумената
 • израђује преднацрте, нацрте, приједлоге, измјене (ребалансе) и извјештаје о извршењу буџета
 • израђује приједлоге и измјене документа оквирног буџета;
 • израђује документа финансијског извјештавања (дневни, седмични, мјесечни, квартални, полугодишњи и годишњи) према вишим органима ( Федерацији БиХ, Кантону 10), као и према Општинском вијећу, општинском начелнику, буџетским корисницима и осталим корисницима буџетских средстава;
 • организује књиговодствено евидентирање и провођење послова из области рачуноводства, трезорског пословања, платног промета, личних примања (плате, накнаде запослених и накнаде осталих ангажованих лица) и благајничко пословање
 • стара се и ангажује све расположиве ресурсe за наплату прихода из дјелокруга рада Службе
 • проводи, евидентира, контролише извршења и извјештавање у поступцима јавне набавке роба, средстава, услуга и радова (јавне набавке)
 • прати привредна кретања, посебно у области мале привреде и самосталног привређивања, са приједлогом мјера за рјешавање питања из тих области
 • врши послове организовања, праћења, подстицања, евидентирања, контроле и извјештавање из области пољопривредне производње
 • успоставља, води и ажурира прописану евиденцију и регистар из дјелокруга рада привредних дјелатности које су надлежности локалне самоуправе
 • израђује појединачна управна акта, одобрења за рад, рјешења о престанку рада, утврђује минимално-техничке услове и опремљености пословних простора за обављање привредних дјелатности правних и физичких лица у складу са законским рјешењима
 • успоставља и проводи послове инспекцијског надзора (како самостално, тако и у заједничком раду са вишим инспекцијским органима Федерације БИХ И Кантона 10) из подручја трговинске, угоститељске, туристичке, комунално-стамбене, еколошке и дјелатности обрта на подручју локалне самоуправе,
 • рјешава у првом степену у управном поступку и о другим питањима – пословима из надлежности службе
 • израђује аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру прописане методологије (типски извјештаји, редовне и периодичне информације)
 • води поступак и издаје увјерења о којима се води службена евиденција, као и увјерења из дјелокруга рада Службе
 • врши статистичка истраживања по програму статистичких истраживања од интереса за Федерацију БиХ и општине из дјелокруга рада Службе
 • прикупља и обрађује друге статистичке податке значајне за израду информација, анализа, планова и развојних програма општине
 • врши и друге управне и стручне послове утврђене Законом и другим прописима који су јој дати у надлежност, као и друге послове који по природи ствари спадају у надлежност Слжбе

Контактирајте службу
  КОНТАКТ

  Титова бр 1, 80260 Дрвар

  Телефон: +387 34 819 001

  Факс: +387 34 819 001

  е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

  Општина Дрвар – званична интернет презентација