Општина Дрвар

Служба за имовинско правне и геодетске послове

Служба за имовинско-правне и геодетске послове обавља послове управног рјешавања, нормативно-правне, стручно-оперативне и административно-техничке, којима се:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, подзаконских аката и других прописа из области за коју је основана, имовинско-правни, геодетски и катастарски послови, послови просторног уређења, грађења, кориштења и уређења грађевинског земљишта, комуналних дјелатности и послови из области инфраструктуре 
 • рјешава у управним стварима у првостепеном управном поступку у областима и питањима имовинско-правних односа, стамбених односа ( откуп станова и сл.) и издаје увјерења
 • рјешава у управним стварима у првостепеном управном поступку из области просторног планирања, уређења и грађења (доношење локацијске дозволе и информације, одобрења за грађење, употребних дозвола и др.)
 • рјешава из области заштите околине (комуналних такса које су Одлуком о комуналним таксама дате у надлежност Службе, водне накнаде и др.)
 • израђује преднацрте, нацрте и приједлоге прописа и других аката које доноси Општинско вијеће и општински начелник из области имовинско-правних, геодетских и катастарских послова, просторног планирања, уређења и грађења
 • даје мишљења, приједлоге и сугестије код израде прописа и других аката које усвајају надлежни органи Федерације БиХ и Кантона 10 из области за које је Служба надлежна
 • врши имовинско-правне послове у вези са некретнинама на којима Општина има право располагања
 • проводи поступак имовинско-правних односа на грађевинском земљишту (додјела, изузимање и друго)
 • проводи поступак имовинско-правних односа у пословима експропријације некретнина; рјешава питање права прече куповине некретнина и питања закупа непокретности у државној својини
 • врши премјер, успостављање и обнову катастра некретнина, комуналних уређаја и инсталација, катастра земљишта и зграда
 • израђује карте, поставља и одржава мрежу геодетског премјера, израђује пројекте комасације земљишта, картографисање и израду основних карата
 • врши послове катастарског класирања и бонитирања земљишта и уређење љествица катастарског прихода и упис права на некретнинама
 • врши обрачун накнада за уређење грађевинског земљишта;издава извода из планске документације
 • спроводи утврђену политику у питањима из надлежности Службе
 • врши статистичку обраду података о пословима из области за коју је Служба надлежна; врши аналитичко праћење стања и кретања у областима за које је Служба основана
 • врши стручне послове у припреми, доношењу и провођењу просторно планске документације (простоми план, урбанистички план, регулациони план, зонинг план, урбанистички пројекти и планови парцелације)
 • прати извршавања стручних послова и надзор из области комуналних дјелатности, индивидуалне и заједничке потрошње
 • врши и прати извршавање стручних послова из области инфраструктуре, који су у надлежности Општине; припрема, израђује И прати реализацију програма и планова из области заједничке комуналне потрошње, комуналне инфраструктуре и саобраћаја
 • успоставља и одржава геоинформациони систем (прикупљање, обрада и кориштење података из надлежности Службе)
 • прати стања и рјешава у областима вода и заштите околине и екологије
 • врши надзор над провођењем уређења грађевинског земљишта када инвеститор преузме обавезу истога
 • даје информације и пружа стручну помоћ странкама у вршењу права и обавеза из области имовинско-правних, геодетских и катастарских послова, послова просторног уређења и грађења
 • врши и друге управне и стручне послове утврђене законом и другим прописима који су Служби дати у надлежност

Контактирајте службу
  КОНТАКТ

  Титова бр 1, 80260 Дрвар

  Телефон: +387 34 819 001

  Факс: +387 34 819 001

  е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

  Општина Дрвар – званична интернет презентација