VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Na vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća Drvar koja je iz tehničkih razloga (nestanak električne energije) održana iz dva djela i to 29.marta i 05.aprila raspravljalo se o problemima u oblasti zdravstvene zaštite i o stanju bezbjednosti na području opštine Drvar. Ovoj sjednici, odnosno njenom prvo, djelu pored odbrornika -vijećnika prisustvovali su i predsjednik Vlade Kantona 10 Draško Dalić, ministar rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Dragoslav Topić, savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kantona 10 Predrag Kunjadić, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Ante Baković, v.d.direktora Doma zdravlja Drvar Vanja Balaban i predstavnik Policijske uprave Drvar Draško Rodić.

Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i načelnik opštine Goran Broćeta u uvodnim riječima upoznali su prisutne o problemima sa kojima se u svom radu susreće Dom zdravlja, a o konkretnim poteškoćama u radu Doma zdravlja kao i teškom položaju zaposlenih ove ustanove više je govorila v.d.direktora Vanja Balaban. Stanje u Domu zdravlja Drvar je katastrofalno, dugogodišnje loše poslovanje, ogromna dugovanja prema poreskoj upravi, doveli su do do toga da radnici mjesecima ne primaju plate,zapravo kada i prime to su umanjeni iznosi od 20 do 35 odsto od plate, duguje se i prema specijalistima koji dolaze u Dom zdravlja, prema dobavljačima, tako da je ukupan dug Doma zdravlja preko sedam miliona konvertibilnih maraka, naglasila je Vanja Balaban. Ona je između ostalog i istakla da se zaposleni u DZ spremaju na kolektivnu tužbu zbog neizmirenih obaveza prema njima ukoliko se ubrzo ne iznađu konkretna rješenja za postojeće teško stanje ove zdravstvene ustanove.

Predsjednik Vlade Kantona 10 Draško Dalić, je izrazio zadovoljstvo što se ova tema razmatra na sjednici Opštinskog vijeća, jer kako je rekao samo zajednički se i može doći do nekog rješenja, nažalost slično stanje je i kod drugih zdastvenih ustanova na području Kantona. Problem je i što se kroz svoj rad domovi zdravlja pretvaraju u bolnice, a to se finansijski ne može održati. U svim zdrastvenim ustanova mora se krenuti od sagledavanja unutrašnjih problema, koje najprije treba rješiti, naglasio je premijer Dalić.

Raspravljajući o ovoj problmatici ministar Dragoslav Topić je ukazao na potrebu da se sačeka sa tužbom zaposlenih, jer to bi značilo blokadu rada Doma zdravlja, a očekuje se da se do 10.aprila isplati oko 70.000KM za plate radnika i time na neki način ublaži trenutno teško stanje. I ministar Topić je istakao, da je slično stanje u gotovo svim zdravstevnim ustanovama na području Kantona 10. Takođe, i direktor Zavoda za zdavstveno osiguranje Kantona 10 Ante Baković, ukazao je na problem teškog položaja zdravstvenih ustanova i kako je istakao Zavod na osnovu utvrđenih normativa potpisuje ugovore sa domovima zdravlja za pružene usluge svojim osiguranicima. To nezadovoljava potrebe , ali su važeći normativi ti koji određuju visine tranši koje se uplaćuju zdravstvenim ustanovama na području Kantona.

Na ovoj vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća dogovoreno je da se obe tačke najprije razmatraju i da se vodi rasprava o njima, a potom da se donesu zaključci.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na stanje bezbjednosti na području opštine Drvar u prošloj godini sa procjenama za ovu godinu, a preciznije podatke o tome je iznio predstavnik Policijske uprave Drvar, Draško Rodić. On je istakao da je u prošloj godini bila stabilna bezbjedonosna situacija, ali u 2017.godini već se desilo razbojništvo za koje je Rodić rekao da se nada da će biti rješeno, te samim tim može se očekivati zadovoljavajuća bezbjedonosna situacija.

Nakon provedene rasprave doneseni su sljedeći zaključci koji se odnose na stanje u oblasti zdravstvene zaštite:1. Opštinsko vijeće Drvar traži od osnivača-Skupštine Kantona 10 da u cilju prevazilaženja nagomilanih problema u zdravstu napravi Plan sanacije Doma zdravlja Drvar, 2. Opštinsko vijeće Drvar traži od Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona 10 da iznađe mogućnosti povećanja novčanih sredstava po opravdanom zahtjevu Doma zdravlja koja se po zaključenom ugovoru doznačuju Domu zdravlja Drvar, 3. Traži se od Vlade Kantona 10 i resornog ministarstva da u skladu sa mogućnostima obezbjedi dodatna materijalna sredstva za nesmetano funkcionisanje Doma zdravlja Drvar, 4. Opštinsko vijeće prihvata Izvještaj o stanju u Domu zdravlja Drvar i preporučuje upravi da u cilju normalizacije poslovanja donese nedostajuća normativna akta, te da u saradnji sa Zavodom i resornim ministarstvom iznađe mogućnost racionalizacije radnih mjesta kroz uplate neuplaćenih poreza i doprinosa iz predhodnog perioda kako bi se stvorili uslovi za penzionisanje dijela radnika i sporazumne raskide radnih odnosa.

Kada je u pitanju stanje u oblasti bezbjednosti zaključeno je : 1. Opštinsko vijeće Drvar traži od MUP-a i Skupštine Kantona 10 da se ubrzaju aktivnosti na donošenju Zakona o policijskim službenicima, kako bi se riješila kadrovska pitanja u Policijskoj upravi Drvar, 2. Opštinsko vijeće primilo je na znanje Informaciju o stanju bezbjednosti u opštini Drvar za period 26.12.2015. do 25.12.2016.godine, koja je ocjenjena kao zadovoljavajuća. U budućem radu skreće se pažnja Policijskoj upravi na pojačanu aktivnost kod sprečavanja i otkrivanja svih vidova kriminalnih radnji, a naročito pojačati aktivnosti vezane za opštu bezbjednost, a posebno bezbjednost djece. Takođe je potrebno pojačati aktivnosti vezane za bezbjednost u saobraćaju. 3. Traži se od nadležnih inspekcijskih službi da pojačaju aktivnosti vezane za provođenje veterinarske zaštite na području opštine Drvar.