TREĆA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak 06.03.2017. godine održana je treća sjednica Opštinskog vijeća. Za sjednicu je predviđeno da se razmatra 20 tačaka dnevnog reda

 1. Zapisnik sa 2. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 31.01.2017. godine,
 2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 2. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,
 3. Prijedlog izmjena budžeta opštine Drvar za 2016. godinu,
 4. Prijedlog budžeta opštine Drvar za 2017. godinu,
 5. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Drvar za 2017. godinu,
 6. Prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022. godina,
 7. Prijedlog odluke o raspisivanju Oglasa za imenovanje članova Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,
 8. Prijedlog odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi,
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina za izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija, uredjaja i opreme na području opštine Drvar,
 10. Prijedlog odluke o utvrdjivanju prosječne konačne gradjevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Drvar za 2017. godinu,
 11. Prijedlog odluke o visini naknade m2 gradjevinskog zemljišta u opštini Drvar za 2017. godinu,
 12. Prijedlog odluke o popustima na cijenu m2 gradjevinskog zemljišta u opštini Drvar za 2017. godinu,
 13. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskkog vijeća Drvar za 2016. godinu,
 14. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2016. godinu,
 15. Prijedlog odluke o prestanku službe opštinskom javnom pravobraniocu u Drvaru,
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca u Opštinsko javno pravobranilaštvo u Drvaru,
 17. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar” u Drvaru,
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar” u Drvaru,
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Centar za kulturu i sport” Drvar i
 20. Tekuća pitanja: Informacija o provedenim aktivnostima u svrhu stavljanja Dječijeg vrtića u funkciju, a ova tačka dopunjena je Zahtjevom za reviziju rada opštinskog organa, te stanjem bezbjednosti na području opštine.

Gotovo o svim tačkama dnevnog reda rasprave su bile dugotrajne, a najviše pažnje posvećeno je Prijedlogu budžeta opštine Drvar za 2017.godinu. Za ovu godinu predviđen je budžet u iznosu od 2.883.100,00 KM i za njega je glasalo 10, a šest odbornika-vijećnika bilo je suzdržano.Načelnik opštine Goran Broćeta prilikom obrazlaganja budžeta za ovu godinu naglasio je dosta težak položaj u kojem se Opština nalazi i odbornike-vijećnike upoznao sa mogućnosti blokade rada od strane Poreske uprave zbog neizmirenih obaveza koje inose oko 600 do 700.000KM. Jedina mogućnost da se nedođe do blokade rada Opštinskog organa je reprogram postojećeg kredita i to za iznos koji je do sada otplaćen, iako je i to dosta neizvjesno, jer se još ne zna da li je banka voljna da na to pristane.Zbog toga je i ovaj budžet manji nego prošle godine, a zbog nagomilanih gubitaka iz ranijeg perioda on objektivno nije ni mogao biti veći, naglasio je Broćeta. Zbog toga je donesen zaključak: da se daje podrška načelniku da iznađe mogućnosti izlaska iz ove situacije, sagledavajući mogućnosti kreditnog zaduženja te da o tome obavjesti Opštinsko vijeće. Odbornici – vijećnici usvojili su i prijedlog izmjena budžeta opštine za 2016.godinu, te prijedlog odluke o izvršenju budžeta za 2017.godinu. Usvoje su i odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022.godina, zatim prijedlog odluke o raspisivanju oglasa za imenovanje članova Skupštine JP”Komunalac” d.o.o. Drvar. Na sjednici je istaknuto da je ovo prvi korak kako bi “Komunalac” funkcionisao u zakonskim okvirima i da je neophodno što prije izabrati upravljačka tjela.
Uz dužu raspravu usvojena je i odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, kao i odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za korištenje javnih površina za izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme na području opštine. Usvojena je i odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine za 2017.godinu, takođe i odluku o visini naknade m2 građevisnog zemljišta za 2017.godinu, te odluku o popustima na cijenu m2 građevinskog zemljišta za 2017.godinu. Na sjednici je razmatran i usvojen izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2016.godinu, te izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilištva u Drvaru za 2016.godinu, a zbog isteka mandata razmatran je i prijedlog odluke o prestanku službe opštinskom javnom pravobraniocu Mladenu Malbašiću. Kako je na sjednici istaknuto iz toga razloga pristupilo se raspisivanju javnog konkursa za imenovanje opštinskog javnog pravobranioca. Na konkurs se javio samo jedan kandidat Željko Rujević i on je u sklopu razmatranja tačke Prijedlog rješenja o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca i imenovan na ovu funkciju i to za područje opštine Drvar i Bosansko Grahovo.
U nastavku rada odbornici su takođe razrješili i imenovali novog člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar”, te v.d. Predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Centar za kulturu i sport”. Pod tačkom tekuća pitanja načelnik je odbornike-vjećnike informisao o provedenim aktivnostima u svrhu stavljanja Dječijeg vrtića u funkciju. Zaključeno je da se i dalje nastave aktivnosti na poslovima ponovnog aktiviranja rada Dječijeg vrtića i da o tome načelnik izvjesti Opštinsko vijeće. U vezi dopune dnevnog reda koja se odnosila na zahtjev za reviziju rada opštinskog organa uprave, dogovoreno je da opštinska služba ispita mogućnosti na koji način federalni revizori mogu doći, odnosno da li postoji mogućnost besplatnog obavljanja tih poslova. A raspravu o stanju bezbjednosti na području opštine, odbornici-vjećnici su odložili za vanrednu sjednicu na kojoj će se razmatrati težak položaj zadravstva na području opštine, ova sjednica trebala bi da se održi do kraja mjeseca i na nju bi bili pozvani svi nadležni ministri kao i predsjednik Vlade Kantona 10, poslanici sa područja opštine i drugi predstavnici nadležni za ove oblasti.