ŠESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D n e v n i       r e d

   1. Usvajanje Zapisnika sa I i II dijela 5. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 26.06. i 05.07.2017. godine,

   2. Informacija o realizaciji zaključaka sa I i II dijela 5. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,

   3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za period 01.01.-30.06.2017. godine,

   4. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,

   5. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 30.06.2017. godine,

   6. Prijedlog odluke o uslovima, vrstama i načinu prodaje roba na stolovima i štandovima na tržnicama, javnim i drugim površinama na području opštine Drvar,

   7. Prijedlog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Drvar,

   8. Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar,

   9. Prijedlog odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjedjenja javnih stambenih rješenja”,

   10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   12. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   13. Prijedlog rješenja o imenovanju Privremenog upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Statut Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” Drvar,

   2. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanju Oglasa za imenovanje člana Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   4. Prijedlog rješenja o imenovanju Privremenog nadzornog odbora JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   6. Razmatranje Inicijative odbornika Bojana Bosnića i

   7. Tekuća pitanja.

Šesta sjednica Opštinskog vijeća održana je 14.09.2017.godine. Predloženi dnevni red izazvao je dosta rasprave. Odbornici -vijećnici SNS-a tražili su da se izvrši dopuna dnevnog reda, ali taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu, jer se kako je istaknuto na sjednici radilo o tačkama koje ne traže hitnost razmatranja. Predložene tačke odnosile su se na informacije o stanju gradske deponije, požarima, postupku stečaja JP Gradsko groblje i informaciju o postuku likvidacije “Finvesta”. Takođe, ispred HDZ-a BiH Stijepo Vukančić tražio je da se rasparvlja o zaključku sa prošle sjednice OV u vezi lokacije za Katoličku crkvu, te da se sa dnevnog reda skine 8.tačka a koja se odnosila na Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar. I ovi prijedlozi nisu usvojeni, jer još nije protekao rok od 60 dana kako je zaključeno na prošloj sjednici OV u vezi katoličke crkve, a drugi prijedlog jednostavno nije dobio potrebnu većiniu, pa se počelo sa radom po predloženim dnevnom redu.

Razmatrajući izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2017.godine, načelnik opštine Goran Broćeta istako je da nikad do sada nije bio manji priliv sredstava, ali da se i pored toga, odgovornim odnosom smanjio ukupni dug prema dobavljačima i poreskoj upravi i takva praksa će se i ubuduće nastaviti, uz konstataciju da se očekuje poboljšanje priliva sredstava.

Najviše rasprave izazvao je Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar. U ime predlagača kluba odbornika DNS-a Nikica Bosnić naglasio je da se proglašenjem 27.jula za Dan opštine vraća značaj samom datumu i onome što on simbolizira, te se tako nastavlja kontinuitet opštine Drvar, jer svjedoci smo da je na sceni pokušaj revizije istorije, pojava neofašizma i neonacizma i obezvređivanje antifašističkih tekovina, te je ovaj datum potrebno zaštiti i na ovaj način. Istorijska je činjenica da je u Bosni i Hercegovini u Drvaru počeo ustanak, kada je narod Drvara 27.jula 1941.godine u porobljenoj Evropi organizovao ustanak protiv fašizma, najvećeg zla 20-tog vijeka i tako se svrstao u red onoh naroda i gradova čija su imena svjetlim slovima upisana u istoriju.

Odbornik-vijećnik Stijepo Vukančić iznio je svoj stav protiv ovog dana te su on i Berislav Bošnjak iz HDZ-a 1990 napustili salu. Takođe, protiv ovog datuma bio je i odbornik-vijećnik Milan Balaban. Učestvujići u raspravi načelnik Broćeta kao i odbornik-vijećnik Nikola Materić naglasili su značaj ovog datuma za srpski narod pogotovo danas kada se na mnogim područjima uskrajućuju prava srpskom narodu, a posebno ističući da kada se dizao ustanak ljudi su sa iskrenim uvjerenjima išli u borbu protiv fašizma.

Prilikom glasanja 13 odbornika-vijećnika bilo za Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine, dva su bila protiv, a dva kako je naprijed istaknuto napustili su salu prilikom rasprave i glasanja.

Uz manje rasprave usvojene su i ostale tačke dnevnog reda, a prihvaćena je i Inicijativa odbornika Bojana Bosnića o zaštiti izvorišta na području opštine Drvar, uz zaključak da se pokrene postupak za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta.