SEDAMNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I       R E D

 1. Zapisnik sa 16. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 16.07.2019.godine,
 2. Informacija o realizaciji zaključka sa 16. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 16.07.2019.godine,

 3. Zapisnik sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 19.07.2019.godine,

 4. Prijedlog odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,

 5. Prijedlog odluke o prihvatanju Pisma namjere Holding kompanije Pamučni kombinat YUMCO a.d. Vranje,

 6. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o stavljanju u promet devastiranih postrojenja bivše

pekare „Mlin“,

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2019.godine,

 2. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za period 01.01.-16.07.2019.godine,

 3. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i mjerama za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti,

 4. Informacija o stanju javne rasvjete na području Opštine Drvar, sa prijedlogom mjera za racionalizaciju potrošnje,
 5. Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području Opštine Drvar,

 6. Informacija o stanju privrede na području Opštine Drvar,

 7. Informacija o radu za 2018.godinu:

 1. Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove,

 2. Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove,

 3. Službe za opštu upravu i društvene djelatnosti,

 4. Službe za civilnu zaštitu,

 5. Sektora za lokalni razvoj i investicije i

 6. Stručnog savjetnika za informisanje i odnose sa javnošću,

 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području Opštine Drvar za period 26.12.2017.-25.12.2018.godine,

 2. Izvještaj o radu Društva Crvenog krsta Drvar za 2018.godinu, sa finansijskim pokazateljima,
 3. Izvještaj o radu AKUD „Mira Lukač“ Drvar za 2018. godinu, sa finansijskim pokazateljima,

 4. Izvještaj o radu Karate kluba „Drvar“ za 2018.godinu sa finansijskim pokazateljima,

 5. Izvještaj o radu Fudbalske škole „Drvar“ Drvar za 2018. godinu, sa finansijskim pokazateljima i
 6. Tekuća pitanja: Zahtjev za finansijsku pomoć SPP „Žagalo“ Drvar.

Nakon razmatranja šest tačaka dnevnog reda na sjednici Opštinskog vijeća predložena je pauza od 15 minuta. Nakon toga, zbog nedostatka kvoruma, sjednica je prekinuta, a datum nastavka sjednice biće naknadno određen.

Među razmatranim i usvojenim tačkama svakako su najznačajnije one koje su se odnosile na Prijedlog odluke o prihvatnju Pisma namjere Holding kompanije Pamučni kombinat YUMCO a.d. Vranje, te Prijedlog odluke o povrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o stavljanju u promet devastiranih postrojenja bivše pekare “Mlin”.

Odbornici-vijećnici su prihvatili Pismo namjere Holding kompanije Pamučni kombinat YUMCO a.d. Vranje za otvaranje proizvodnog pogona za konfekcioniranje odjeće na lokalitetu bivše pekare “Mlin” Kako se moglo čuti na sjednici Opštinskog vijeća ova fabrika trebala bi da zaposli 100 radnika i to njveći broj ženske radne snage.

Što se tiče druge odluke, odnosno Prijedloga odluke o povrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o stavljanju u promet devastiranih postrojenja bivše pekare “Mlin”, propisano je da se podaja sirovine-staro željezo vrši putem usmenog javnog nadmetanja, po početnoj cijeni od 0,12 KM po kilogramu željeza.