PETNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 14. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 06.03.2019.godine,

 2. Zapisnik sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 28.03.2019.godine,

 3. Zapisnik sa Vanredne sjednice opštinskog vijeća Drvar održane 21.05.2019.godine,

 4. Informacija o realizaciji zaključaka sa 14. i Vanrednih sjednica Opštinskog vijeća Drvar održanih 28.03. i 21.05.2019.godine,

 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2018.godinu,

 6. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018.godinu,

 7. Prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2019.godinu,

 8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju zaduženja Opštine Drvar,

 9. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta,

 10. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje nekretnine Dom kulture – Radnički dom; Kompleks spomen muzeja „25. maj 1944“; Sportsko-rekreacioni centar „Radomir Kovačević“ i Spomenik koj isu u posjedu, sa pravom raspolaganja Opštine Drvar, Javnoj ustanovi „Centar za kulturu i sport“ Drvar,

 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta dokumenta: Elaborat sanitarne zaštite javnog izvorišta „Točkovi“ u Drvaru,

 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi nove odluke o nazivu ulica, javnih ustanova, trgova, mostova i parkova na području Opštine Drvar,

 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog tima za određivanje naziva ulica,

 14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Drvar“ u Drvaru iz reda učitelja i stručnih saradnika (Željka Karanović-Bojanić, Jelena Balaban),

 15. Prijedlog zaključka o preporuci Srednjoj školi Drvar za uvođenje obrazovanja: smjer: poslovni informatičar i zvanja – trgovac/prodavač u školskoj 2019/2020 godini,

 16. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranioca u Drvaru za 2018.godinu,

 17. Prijedlog odluke o usvajanju Plana aktivnosti za implementaciju Platforme i Platforme za mir za period 2018.-2020.godina,

 18. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu i

 19. Tekuća pitanja.

U srijedu 05.06.2019.godine održana je 15.sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Na prijedlog načelnice opštine Drvar Dušice Runić sa dnevnog reda povučena je tačka pod rednim brojem 18.Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu , iz razloga dorade i usaglašavanja.

Razmatrajući izvještaj o izvršenju budžeta opštine Drvar za 2018.godinu na sjednicu je pozvan i bivši načelnik Goran Broćeta koji je istakao da je prvi put budžet premašio tri miliona konvertibilnih maraka i da se i pored tog rasta moglo i bolje. Nakon usvajanja ovog Izvještaja odbornici vijećnici usvojili su i Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinkog vijeća za 2018.godinu. Za ovu tačku pozvan je i bivši predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić koji je ukratko obrazložio izvršenje Programa rada. Odbornici-vijećnici nakon rasprave donijeli su zaključak da se organizuje tematska sjednica koja bi bila posvećena radu Opštinskog vijeća u proteklom periodu, takođe, zaključeno je da se organizuje i baza podataka o zaključcima gdje bi na pregledan način bilo vidljivo šta je realizovano, a šta ne i šta je neophodno staviti u Plan rada za narednu godinu.

Na ovoj sjednici razmatran je i prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta dokumenta: Elaborat sanitarne zaštite javnog izvorišta “Točkovi” u Drvaru. Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu utvrđivanja zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništa, opština je u obavezi donošenja Odluke o zaštiti izvorišta. Predstavnik INPROS-a iz Mostara Džemal Ćosić koji je prisustvovao sjednici Opštinskog vijeća ukratko je predstvio aktivnosti na izradi ovog Elaborata i pritom je naglasio da je voda sa izvorišta “Točkovi” ispravna za korištenje. Nakon usvajanja Elaborata, po proceduri on se upućuje na javnu raspravu.

Na sjednici je razmatran i Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranioca za 2018.godinu. Nakon razmatranja i brojnih rasprava Izvještaj nije dobio potrebnu većinu, odnosno nije usvojen.

Prema dnevnom redu odbornici-vijećnici razmatrali su i Prijedlog odluke o usvajanju Plana aktivnosti za implementaciju Platforme i Platforme za mir za period 2018-2020. godina. Uvažavajući značaj ovakve Platforme za opštinu Drvar, odbornici-vijećnici jednoglasno su usvojili Plana aktivnosti za implementaciju Platforme i Platforme za mir za period 2018-2020. godina.