PETA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 28.04. i 16.05.2017. godine,
 2. Prijedlog odluke o zaduženju Opštine Drvar,
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JP “Komunalac Drvr” d.o.o. Drvar, broj: 180-6/17 od 22.06.2017. godine,
 4. Prijedlog poslovnika o radu Opštinskog vijeća Drvar,
 5. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o izboru stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 6. Prijedlog odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odredjivanju naknade vanjskim članovima stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Drvar,
 9. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru,
 10. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru,
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru,
 12. Prijedlog odluke o raspisivanju Oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,
 13. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u opštoj upotrebi,
 14. Prijedlog odluke o pristupanju izradi katastra zemljišta i digitalizaciji planova na dijelu područja opštine Drvar,
 15. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 31.03.2017. godine,
 16. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022. godina,
 17. Informacija o stanju saobraćajne signalizacije (horizontalne i vertikalne), sa prijedlogom mjera,
 18. Izvještaj o radu Ispostave za zapošljavanje Drvar za 2016. godinu,
 19. Informacija PJ “Elektro – Drvar” o snabdjevanju električnom energijom sa stanjem na dan 01.06.2017. godine,
 20. Informacija o realizaciji Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu vezano za tačku: Prijedlog odluke o odredjivanju lokacije za izgradnju Katoličke crkve u Drvaru,
 21. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija:

a) Udruženja stočara, proizvodjača mlijeka i mesa “Feniks” Drvar,

b) Udruženja likovnih umjetnika Drvar,

c) Fudbalske škole Drvar i

d) Moto kluba “Grizzly” Drvar, i

   22. Tekuća pitanja.

Sjednica je održana iz dva djela. Prvi dio održan je 26.06.2017.godine i tom prilikom je razmatran Prijedlog odluke o odobravanju zaduženja opštine Drvar. Ovom Odlukom Vijeće je dalo saglasnost na kreditno zaduženje u iznosu od 500.000 KM. Kredit će se koristiti za izmirenje preostalog djela obaveza po osnovu uplate poreza i doprinosa za zaposlene u opštinskim službama uprave i za neizmirene obaveza prema dobavljačima. Sredstvima iz budžeta opštine navedene obaveze se ne mogu izmiriti radi čega se mora pristupiti postupku zaduženja opštine. Odbornici-vjećnici razmatrali u i usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar. Dosta rasprave izazvao je Prijedlog poslovnika o radu Opštinskog vijeća. Novina je što je ovim Poslovnikom predviđeno da Vijeće pored predsjednika i zamjenika ima još jednog zamjenika, a takođe predviđeno da se kao stalno radno tijelo formira Komisija za izbor i imenovanja i administrativne poslove i to od odbornika, a do sada se ova komisja imenovala povremeno prema potrebi. Uvedene su promjene vezane za dužinu trajanja diskusije. Trajanje izlaganja odbornika-vjećnika i drugih učesnika ne može biti duže od pet minuta, a predsjednika Kluba odbornika 10 minuta, u prvom izlaganju. Trajanje drugog izlaganja ne može biti duže od tri minuta. Novim Poslovnikom uvedene su još neke tehničke izmjene.

Nastavak 5. sjednice Opštinskog vijeća održan je 05.07.2017.godine. Na samom početku odbornici SNS-a napustili su sjednicu uz obrazloženje da su nezadovoljni što se mnogi materijali dostavljaju pred sam početak sjednica. Na ovom nastavku sjednice nije bilo dodatnih materijala od strane opštinskih službi, nego samo dopis don Davora Klečine vezan za dosadašnje aktivnosti oko dobijanja saglasnosti za igradnju Katoličke crkve u Drvaru. Odbornici-vijećnici nakon kraćih diskusija usvojili su sljedeće tačke dnevnog reda:Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o izboru stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar, Prijedlog odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odredjivanju naknade vanjskim članovima stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar, Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Drvar, Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru, ova odluka se usvaja iz razloga kako je obrazložio načelnik Goran Broćeta, što je prošla odluka imala proceduralne greške i to se ovom novom odlukom sada ispravlja. Uz ovu, vezane su i tačke koje se odnose na Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost”, Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost”. Za vršioca dužnosti direktora Vrtića imenovana je Željka Krneta. Odbornici-vijećnici usvojili su i odluke o raspisivanju Oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora javne ustanove “Centar za kulturu i sport”, te Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u opštoj upotrebi, Prijedlog odluke o pristupanju izradi katastra zemljišta i digitalizaciji planova na dijelu područja opštine Drvar, Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 31.03.2017. godine, Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022. godina., ovo iz razloga što se važeća Strategija ne može minjenjati jer je ona kao takva uklopljena u Strategije koje se rade na nivou Kantona i Federacije BiH. Odbornici-vijećnici su se upoznali i sa Informacijama koje se odnose na stanje saobraćajne signalizacije kao i o snabdjevanju električnom energijom za prvih šest mjeseci tekuće godine, a usvojili su Izvještaj o radu Ispostave za zapošljavanje za 2016.godinu. Sa dnevnog reda je skinut Izvještaj Udruženja stočara, proizvođača mlijeka i mesa “Feniks”, jer se niko od predstavnika nije pojavio na sjednici, dok su Izvještaji Udrženja likovnih umjetnika, Fudbalske škole i Moto kluba “Grizzly” usvojeni.

Tačka koja je pobudila najviše interesovanja odnosila se na Informaciju o realizaciji Programa rada OV za 2017.godinu vezano za tačku: Prijedlog odluke o određivanju lokacije za izgradnju Katoličke crkve, a na inicijativu odbornika-vijećnika Stijepe Vukančića ova tačka je stavljena na dnevni red.Kada je razmatrana ova problematika sjednici su prisustvovali po ovlašćenju predsjednika Vlade Kantona 10 ispred ministarstva pravosuđa i uprave Ivica Ćosić i i spred ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10 Snježana Vukadin. Kroz diskusije većine odbornika-vijećnika naglašeno je da su odbornici SNS-a zbog ove tačke napustili sjednicu. Zajednički stav svih diskutanata je da se kroz dijalog i korak po korak bez ikakve prisile ovaj dugogodišnji problem može riješiti. Zbog toga je i zaključeno da se zadužuje načelnik da u roku od 60 dana iznađe pored lokacije koju je Vlada Kantona 10 dodjelila Odlukom iz 2002.godine, iznađe još dvije lokacije u užem djelu grada za izgradnju Katoličke crkve i prijedloge dostavi Opštinskom Vijeću na konačno razmatranje i usvajanje.