OSMA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I   R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 29.11. i 28.12.2017. godine,

2.       Informacija o realizaciji zaključaka sa 7. sjednice,

3.       Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 28.12.2017. godine,

4.       Prijedlog programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018. godinu,

5.       Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja opštine Drvar za 2018.

godinu,

6.       Prijedlog odluke o proglašenju Dana opštine Drvar,

7.       Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na teritoriji opštine

Drvar,

8.       Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar,

9.       Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog

građevinskog zemljišta za 2018. godinu,

10.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

11.   Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječiji

vrti

Majka Hrabrost“ Drvar,

12.   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JU Dječiji vrtić

Majka Hrabrost“ Drvar,

13.   Prijedlog odluke o mjerilima za utvrdjivanje cijene i cijeni usluga JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“

Drvar,

14.   Prijedlog odluke o razrješenju člana Skupštine JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar (Mirko Tomić),

15.   Prijedlog odluke o  imenovanju privremenih članova Skupštine JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar,

16.   Prijedlog odluke o  pokretanju postupka za raspisivanje oglasa za imenovanje dva člana Skupštine JP

Komunalac Drvar“ d.o.o. i

17.   Tekuća pitanja. 

U utorak 06.02.2018. godine održana je 8. sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Na prijedlog načelnika opštine Gorana Broćete sa dnevnog reda su skinute tri tačke (7, 8 i 10) kako bi se dopunile i još kvalitetnije pripremile za narednu sjednicu.

Pored rasprave o Prijedlogu programa rada OV za 2018. godinu koji je usvojen, odbornici – vijećnici dosta pažnje posvetili su i Prijedlogu operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja opštine Drvar za 2018. godinu. Načelnik Broćeta naglasio je da je za ovu godinu već urađeno dosta projektne dokumentacije i da će se realizovati dosta projekata koji su predviđeni.

Na ovoj sjednici, nakon provedene procedure, odbornici – vjećnici usvojili su i Prijedlog odluke o proglašenju Dana opštine. Danom opštine Drvar proglašava se 27.Juli – Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

Odbornici – vjećnici usvojili su i nekoliko odluka koje su se odnosile na razrješenja i imenovanja članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“, kao i odluke o razrješenju člana i imenovanju privremenih članova Skupštine JP „Komunalac“.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“. Tako će za cjelodnevni boravak djeteta mjesečna cijena usluge iznositi 120,00 KM, za cjelodnevni boravak drugog djeteta iz iste porodice mjesečna cijena usluga se umanjuje za 40 odsto. Za cjelodnevni boravak trećeg i četvrtog djeteta iz iste porodice usluga boravka se ne plaća. Za poludnevni boravak (od 08,00 do 12,00 časova) mjesečna cijena usluga iznosi 60,00 KM.

Pred sam kraj 8. sjednice Opštinskog vijeća došlo je na zahtjev predsjednika OV Nikice Bosnića do prekida zasjedanja. Ovo iz razloga, jer se odbornik – vijećnik Milan Balaban oglušio na zahtjev predsjednika Bosnića da rasprava koju vodi Balaban nije na dnevnom redu i u više navrata pokušao je da ga prekine kako bi se raspravljalo o predviđenoj tački dnevnog reda. Nakon toga odbornik Balaban počeo je da vređa predsjednika OV koji je iz tih razloga zatražio da se Balaban udalji sa sjednice. Kada do toga nije došlo predsjednik OV Nikica Bosnić prekinuo je zasjedanje. Nakon kraće pauze i napuštanja skupštinske sale od strane odbornika Balabana, sjednica OV je nastavljena i preostale tačke su usvojene.