Dana 25.3.2021. godine (četvrtak) s početkom u 9.00 časova, održana je četvrta sjednica Opštinskog vijeća Drvar u prostorijama Opštine Drvar – sala za sastanke, kojom je rukovodio predsjednik Opštinskog vijeća Drvar, Miloš Kralj. Sjednici su prisustvovali odbornici SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, DNS-a, HDZ-a 1990, HDZ-a BiH, Narodne stranke radom za boljitak i Nezavisni odbornici. Takođe, sjednici su prisustvovali: načelnica Opštine Drvar, Dušica Runić, pomoćnici opštinskog načelnika Brankica Milaković (Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti), Nataša Kecman (Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove) Snježana Bodroža (ispred Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove), Jadranka Srdić, sektretar Opštinskog vijeća.

Na sjednici su odbornici razmatrali 17 tačaka dnevnog reda i to:

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 02.03.2021. godine,
 2. Prijedlog Programa Opštinskog vijeća Drvar za 2021. godinu,
 3. Izvještaj o radu Opštinskog načelnika Opštine Drvar za 2019. godinu sa Izvještajima o radu Službi u okviru Jedinstvenog opštinskog organa uprave Opštine Drvar za 2019. godinu,
 4. Izvještaj o radu Opštinskog načelnika Opštine Drvar za 2020. godinu sa Izvještajima o radu Službi u okviru Jedinstvenog opštinskog organa Uprave Opštine Drvar za 2020. godinu,
 5. Realizacija Operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja Opštine Drvar za 2020. godinu,
 6. Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Opštine Drvar,
 7. Prijedlog Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje u opštini Drvar za 2021. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za gradsko građevinsko, ostalo građevinsko i poljoprivredno zemljište za 2021. godinu po 1m2,
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području Opštine Drvar za 2021. godinu,
 11. Prijedlog Strategije razvoja Opštine Drvar za period 2021-2027. godina,
 12. Prijedlog Akcionog/operativnog plana za 2021. godinu za realizaciju Strategije razvoja opštine Drvar za period 2021-2027. godina,
 13. Prijedlog Budžeta Opštine Drvar za 2021. godinu,
 14. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2021. godinu
 15. Prijedlog Odluke o prestanku službe opštinskom javnom pravobraniocu u Drvaru,
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca u Opštinsko javno pravobranilaštvo u Drvaru i
 17. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 3. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, odbornici su razmatrali Prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2021. godinu, koji je vraćen na doradu na prijedlog odbornika Milana Kunića. Odbornici Opštinskog vijeća Drvar podržali su sve druge tačke dnevnog reda, usvojen je i Budžet Opštine Drvar za  2021. godinu u iznosu od 4. 210.200 KM kao i Strategija razvoja Opštine Drvar za period 2021-2027. godinu.