ODRŽAN NASTAVAK 17. SJEDNICE A NAKON TOGA REDOVNA 18. SJEDNICA OPŠTINKOG VIJEĆA

U četvrtak je održan nastavak 17. sjednice Opštinskog vijeća na kojem su razmatrane preostale tačke. U nastavku je razmtrana većina Informacija o kojima se i ne glasa, dok Izvještaji udruženja, odnosno nevladinih organizacija kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2019.godine nisu dobili potrebnu većinu. Pod tekućim pitanjima razmatran je zahtjev za finansijsku pomoć SPP “Žagalo”. Donesen je zaključak da se zahtjev uputi načelnici opštine Dušici Runić sa podacima o nastaloj šteti, a potom će načelnica u skladu sa mogućnostima opštine odrediti visinu dodjeljene finansijske pomoći.

D N E V N I R E D

18. sjednica

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta,

  2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,

  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu,

  4. Informacija o stanju saobraćajne signalizacije, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za polaganje vozačkih ispita u Drvaru,

  5. Informacija o aktivnostima za stavljanje u funkciju zgrade A2 u ulici 27. juli u Drvaru,

  6. Izvještaj o radu Osnovne škole „Drvar“ za školsku 2018/2019.godinu, sa Izvještajem o upisu učenika u školskoj 2019/2020.godini,

  7. Informacija o radu Srednje škole Drvar za školsku 2018/2019.godinu

  8. Informacija o nastavku aktivnosti za iznalaženje lokacije za izgradnju katoličke crkve u Drvaru i

9. Tekuća pitanja.

Na redovnoj 18. sjednici Opštinskog vijeća, odbornici-vijećnici podržali u Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta. Predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić je radi hitnosti slanja Izvještaja a time i brže realizacije pomoći ljudima koji su zbog nevremena pretrpjeli štetu, a prema proceduri to se mora potvrditi na sjednici Opštinskog vijeća. Tako da su nakon pojedinačnog izjašnjavanja odbornici-vijećnici podržali ovu Odluku. U nastavku je razmatrano nekoliko Izvještaja i Odluka koji nisu dobili podršku odbornika-vijećnika, a o predloženim Informacijama koje su bile na dnevnom redu nije se ni glasalo, jer se o informacijama ne glasa, samo se odbornici-vijećnici o njima upoznavaju.