DVANAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 11. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 24.07.2018. godine,
2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 11. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,
3. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. – 30.06.2018. godine,
4. Prijedlog plana zaštite od požara opštine Drvar,
5. Prijedlog odluke o platama i naknadama,
6. Izvještaji o radu JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar za 2017. godinu,
7. Prijedlog odluke o spremnosti davanja garancije potpisa mjenica i mjeničnih izjava u korist Banke na ime dugoročnog kredita JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar
8. Rasprava o načinu popune stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar i
9. Tekuća pitanja.

U utorak 30.10.2018.godine održana je 12.sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Na prijedlog načelnika opštine Gorana Broćete sa dnevnog reda su skinute dvije tačke (2 i 5). Odbornici-vijećnici usvojili su Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2018.godine. Na sjednici je usvojen i jedan od važnih dokumenata , a odnosi se na Plan zaštite od požara opštine Drvar. Ovaj dokument opština nije do sada imala i bilo je veoma važno da se on na kvalitetan način i uradi. Kako je na sjednici istakao Dragoljub Bjeljac, pomoćnik načelnika Službe za civilnu zaštitu, te poslove uradio je Institut zaštite od požara iz Sarajeva, a njihovi predstavnici upoznali su odbornike sa najvažnijim odredbama ovog Plana. Prije svega istaknuto je da je kao osnovni dokument na osnovu kojeg je izrađen Plan zaštite od požara bila Procjena ugroženosti od požara opštine Drvar. Načelnik opštine Goran Broćeta naglasio je da se Plan zaštite od požara realizuje u saradnji sa “Šumarijom” Drvar.
Odbornici-vijećnici razmatrali su i Izvještaj o radu JP”Komunalac Drvar” za 2017.godinu. Mirko Tomić, direktor “Komunalca” istako je da je Izvještaj uradio predhodni direktor, a da je on zatražio od Revizorske kuće iz Bihaća da se uradi revizija, te je ustanovljeno da u Izvještaju nema duga kojeg ovo preuzeće već duži niz godina ima, a koji iznosi oko 850.000 KM. Tomić je naglasio da su zadnjih mjeseci racionalnim poslovanjem i smanjenjem plata uspjeli ovaj dug da smanje za oko 200.000 KM. Da bi mogli kao kolektiv uspješno poslovati neophodno je da do maja naredne godine riješe pitanje duga prema Poreskoj upravi, a za to ima je neophodan kredit. Ova problematika podizanja kredita kod Banke, odnosila se na narednu tačku dnevnog reda. Direktor Tomić istakao je da im je neophodan kredit od oko 400.000 KM, jer ako uplate do maja iduće godine glavnicu duga, a ona iznosi oko 400.000 KM onda bi im se otpisale kamate u iznosu od oko 200.000KM. Iz toga razloga odbornici-vijećnici su pored usvajanja Izvještaja zaključili da se postupi po nalogu Revizorske kuće, te da “Komunalac” izvrši usklađivanje cjenovnika svojih usluga i taj prijedlog dostave Opštinskom vijeću. Takođe, odbornici-vijećnici jednoglasno su usvojili i Odluku o spremnosti davanja garancije potpisa mjenica i mjeničnih izjava u korist Banke na ime dugoročnog kredita JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar .
Predsjednik Opštinkog vijeća Nikica Bosnić na kraju sjednice predložio je odbornicima-vijećnicima da do sljedeće sjednice dostave prijedloge kandidata za popunu radnih tjela Opštinskog vijeća.