DEVETA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Dnevni   red

 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 06.02.2018. godine,

 2. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.12.2017. godine,

 3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu,

 4. Prijedlog odluke o ustanovljavanju javnih priznanja koja dodjeljuje Opština Drvar,

 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Opštine Drvar,

 6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar za period 2018-2038. godine,

 7. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi,

 8. Prijedlog odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi,

 9. Prijedlog odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, naziva ulica i trgova, načinu odredjivanja kućnih brojeva i označavanju zgrada kućnim brojevima na području opštine Drvar,

 10. Prijedlog odluke o utvrdjivanju prosječne konačne gradjevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Drvar za 2018. godinu,

 11. Prijedlog odluke o visini naknade za m2 šumskog, gradjevinskog i poljoprivrednog zemljišta koje se ekspropriše u opštini Drvar za 2018. godinu,

 12. Prijedlog odluke o potvrdjivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 13. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina bivšeg Dječijeg vrtića koje su u posjedu, sa pravom raspolaganja Opštine Drvar, Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar,

 14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanja članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar,

 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu rada,

 16. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 17. Prijedlog zaključka o odredjivanju visine naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 18. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar,

 19. Prijedlog zaključka o odredjivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar,

 20. Prijedlog zaključka o preporuci Srednjoj školi Drvar za uvodjenje obrazovanja III stepena – zvanje bravar i stolar u školskoj 2018/19. godini,

 21. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2017. godinu,

 22. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija i udruženja gradjana – korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu:

  • Izvještaj o radu Crvenog krsta Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu AKUD-a „Mira Lukač Drvar“ za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Udruženja ABNOR 1941-1945. za 2017. godinu

  • Izvještaj o radu Karate kluba „Drvar“ za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Fudbalske škole Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Udruženja balotaša „Soko“ Drvar o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Opštine Drvar za 2017. godinu i

 1. Informacije o realizaciji Odluke o raspisivanju konkursa za izradu idejnog rješenja za izgradnju Spomenika palim borcima i civilnim žrtvama rata 1991-1995. godine i

 2. Tekuća pitanja.

 

U četvrtak 12.04. održan je nastavak rada devete sjednice Opštinskog vijeća, a koja je prekinuta 27.03. zbog neodostatka kvoruma.

Na nastavku se počelo sa drugom tačkom dnevnog reda, a koja se odnosila na Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.12.2017.godine.

Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić je predložio da se priđe pojedinačnom glasanju, jer je to na prvom djelu sjednici tražio Klub odbornika SNSD-a, izrazivši sumnju u regularnost glasanja u vezi pomenute tačke dnevnog reda.

Odbornici iz reda SNS-a izrazili su sumnju da se na taj način krši Poslovnik o radu Opštinskog vijeća. Nezadovoljni obrazloženjem predsjednika Bosnića koji je istako da nije došlo do povrede Poslovnika, odbornici SNS-a naspustili su sjednicu Opštinskog vijeća. Da nije došlo do kršenja Poslovnika detaljnije je obrazložila i sekretar OV Nena Bosnić.

Nakon toga se prišlo pojedinačnom glasanju i Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.12.2017.godine je usvojen.

Ostale tačke dnevnog reda su uglavnom usvojene bez većih primjedbi. Odbornici-vijećnici razmatrali su i Izvještaje o radu neprofitnih organizacija i udruženja građana-korisnika budžetskih sredstava za 2017.godinu.

Prilikom razmatranja Izvještaja o radu Crvenog krsta Drvar za 2017.godinu zaključeno je da se Izvještaj vrati i dopuni završnim računom.

Razmatrajući Izvještaj o radu AKUD-a “Mira Lukač”, odbornici-vijećnici su prihvatili izvještaj uz zaključak da se svi relevantni društveno odgovorni subjekti uključe u aktivnosti podrške i pomoći ovom za Drvar značajnom kulturnom udruženju, kako bi se pomogao rad AKUD-a, a time i očuvali običaji i kulturna tradicija ovog kraja.