DESETA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Dnevni   red

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 27.03. i 12.04.2018. godine,

 2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 03.05.2018. godine,

 3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu,
 4. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.03.2018. godine,

 5. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje nekretnina vodnih objekata (bazena) i pripadajućeg zemljišta JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi,

 7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o visini naknade zamjeniku predsjednika i vijećnicima/odbornicima Opštinskog vijeća Drvar,

 8. Prijedlog odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 9. Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje opštine Drvar,

 10. Izvještaj o radu opštinskog načelnika za 2017. godinu,

 11. Izvještaj o radu JP „Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar za 2017. godinu,

 12. Izvještaj o radu Ispostave za zapošljavanje Drvar za 2017. godinu,

 13. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija i udruženja gradjana – korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu:

  • Izvještaj o radu Crvenog krsta Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Karate kluba „Drvar“ za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Fudbalske škole Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Udruženja balotaša „Soko“ Drvar o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Opštine Drvar za 2017. godinu

 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Drvar za period 26.12.2016. – 25.12.2017. godina,

 2. Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području opštine Drvar sa stanjem na dan 01.05.2018. godine i

 3. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda i razmatranja prvih predloženih tačaka, dosta pažnje odbornici-vijećnici su posvetili Izvještaju o izvršenju budžeta opštine Drvar za period od 01.01. do 31.03.2018.godine. U svojim diskusijama većina odbornika-vijećnika je naglasila da načelnik opštine Goran Broćeta dobro radi ali da se može još bolje. Stim u vezi prilikom razmatranja Izvještaja o radu opštinskog načelnika za 2017. godinu, ponovljene su iste konstatacije, ali je naglašeno da ima dosta problema koji se vuku iz ranijih perioda, te se samim tim očekuju pozitvni pomaci i nastavak još boljeg rada. Odbornici-vijećnici razmatrli su i Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinkog vijeća za 2017.godinu. Predsjednik OV Nikica Bosnić naglasio je da se radi o dorađenom izvještaju, prema zaključku sa predhodne sjednice. Izvještaj je nakon kraće rasprave i usvojen. Takođe, na ovoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o visini naknade zamjeniku predsjednika i odbornicima-vjećnicima Opštinskog vijeća. Prema ovoj dopunjenoj Odluci iznos mjesečne naknade (paušala) zamjenika predsjednika OV i odbornika-vijećnika umanjuje se za 10 odsto za neopravdano odsustvovanje sa sjednica OV ili radnih tijela čiji je član. Odbornici-vijećnici su usvojili i Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje opštine Drvar. Kao predlagač načelnik Broćeta naglasio je veoma značajnim donošenje ovakve odluke, jer iako opština Drvar neraspolaže nekim većim poljoprivrednim zemljištem koje se neobrađuje, ali i te manje površine puno će značiti poljoprivrednicima koji će na taj način moći obrađivati zemlju koja je do sada stajala zapuštena i neiskorištena.

Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Drvar za period 26.12.2016. do 25.12.2017.godine izazvala je dosta pažnje kod odbornika. Ispred Policijske uprave Drvar Marko Žižić istako je da je bezbjedonosno stanje zadovoljavajuće ali i da uvijek to može biti bolje. Posebno kada se radi o kretanjima migranata koji su smješteni u okolnim gradovima.Žižić je istakao da su se svi ti poslovi do sada uspjšno rješavali putem Kancelarije za strance u Livnu.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području opštine Drvar sa stanjem na dan 01.05.2018.godine. Ispred poslovnice Elektro Drvar Stijepo Vukančić je istako da je u toku uvođenje daljinskog očitavanja brojila, a načelnik Broćeta uključujući se u diskusiju je naglaio da se postepeno prelazi i na led gradsku rasvjetu, što će doprinjeti značajnim uštedama u potrošnji električne energije.

Odbornici-vijećnici bez većih rasprava usvojili su i ostale informacije, izvještaje i prijedloge odluka prema predloženom dnevnom redu.

I ova sjednica održana je bez prisustva odbornika-vijećnika iz reda SNS-a.