ČETRNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 13. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 28.12.2018.godine i 03.01.2019.godine,

 2. Zapisnik sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 16.01.2019.godine,

 3. Informacija o realizaciji zaključaka sa 13. i Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar,

 4. Izvještaj o izvršenju programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018.godinu,

 5. Prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2019.godinu,

 6. Prijedlog Odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,

 7. Nacrt izmjena Budžeta Opštine Drvar za 2018.godinu,

 8. Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2019.godinu,

 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitaka na teret kapitala,

 10. Prijedlog odluke o utvrđivanu prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Opštine Drvar za 2019.godinu,

 11. Prijedlog odluke o visini naknade za m2 poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta koje se eskpropriše u Opštini Drvar za 2019.godinu,

 12. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu i

 13. Tekuća pitanja.

U srijedu 06.03.2019.godine održana je 14.sjednica Opštinskog vijeća Drvara. Na prijedlog predsjednika Opštinskog vijeća Nikice Bosnića sa dnevnog reda su skinute dvije tačke (5 i 6). Odbornici-vijećnici razmatrali su Izvještaj o izvršenju programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018.godinu, te su nakon kraće diskusije donijeli zaključak da se Izvještaj vrati predlagaču na doradu.

Na ovoj sjedenici odbornici-vijećnici najviše pažnje posvetili su Nacrtu izmjena Budžeta opštine Dravra za 2018.godinu. Nakon rasprave donesen je zaključak da se Nacrt izmjena Budžeta za 2018.godinu prihvata i isti upućuje na javnu raspravu, koja treba da se provede do kraja mjeseca. Takođe, nakon rasprave donesen je isti zaključak i za Nacrt Budžeta opštine Drvar za 2019.godinu.

Nakon toga, usvojeno je nekoliko tačaka, a koje se odnose na prijedloge odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine, zatim o visini naknade za m2 poljoprivrednog, građevisnkog i šumskog zemljišta koje se ekspropriše i odluka o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu.

Pod tačkom tekuća pitanja razmatran je zahtjev Gorana Majstorovića da se u školskoj sportskoj dvorani postojeća četiri kalorifera podignu na viši nivo, zbog bezbjednosti djece. Zaključeno je da se ovaj zahtjev uputi direktoru Osnovne škole kako bi se odmah pristupilo otklanjanju ovog propusta , kao i da se traži odgovornost onih koji su dozvolili da se kaloriferi tako nisko postave i na taj način ugrozi bezbjednost djece i ostalih korisnika dvorane.