Потписан Протокол о сарадњи узмеђу Општине Дрвар и Општине Источни Дрвар

Начелница Општине Дрвар, Душица Рунић и начелница Оштине Источни Дрвар, Милка Иванковић, потписале су Протокол о сарадњи између двије општине у циљу подстицања развоја сарадње и јачању сталних напора на подручјима од заједничког интереса. На састанку је договорено да ће стране потписнице активно учествовати у имплементацији пројекта „Међуопштинска сарадња младих кроз спорт и културу“ којег финансира Савјет Европе на бази Уговора између Савјета Европе и Општине Источни Дрвар. Општина Источни Дрвар носилац и апликант Пројекта и Општина Дрвар партнер на пројекту као апликант су опредјељене да кроз међусобну сарадњу осигурају успјешну имплементацију Пројекта у складу са Уговором, анексима, укључујући пројектну апликацију и буџет Пројекта.

У складу са исказаним опредјељењем потписнице Протокола су се обавезале да ће:

-Сарађивати и размјењивати све потребне информације како би се осигурала несметана имплеметација Пројекта у складу са пројектним приједлогом и планом активности;

-Одредити по једног запосленог који ће бити чланови Пројектног тима и бити одговорни за координацију активности, поступање и поштовање рокова код потписница Протокола;

-Професионално, савјесно и одговорно обављати задатке дефинисане Пројектом, те активно учествовати у раду свих Пројектом предвиђених радних тијела и тимова;

-Обезбиједити квалитет, тачност и правовременост достављања документације и информација, у складу са планом пројектних активности и рокова за извршење пројектних задатака укључујући и поступак извјештавања;

-Осигурати редовно међусобно информисање о свим важним текућим активностима на пројектном подручју, законским и другим процесима од значаја за успјешну сарадњу на спровођењу Пројекта као и о проблемима који би могли утицати на исти;

-Општина Источни Дрвар као носилац овог Пројекта врши сва плаћања за трошкове проистекле реализацијом овог Пројекта за обе општине у оквиру одобрених средстава за овај Пројекат.