Одржана 21. сједница Општинског вијећа

21. сједница Општинског вијећа Дрвар одржана је 19.04. 2023. године са сљедећим дневним редом:

1.         Полагање Свечане заклетве Агић Владимира, одборника ОВ Дрвар по Одлуци ЦИК БиХ, број:06-1-07-1-69/24 од 28.02.2024.године,

1.1.      Потписивање Свечане заклетве,

2.         Усвајање Записника са 19. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 09.02. и 22.02.2023.године,

3.         Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о извршењу Буџета Општине Дрвар за 2024.годину,

4.         Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Школског одбора Основне школе Дрвар о извбору кандидата за равнатеља/директора школе,

5.         Приједлог Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Дрвар,

6.         Приједлог Рјешења о овлаштењу лица за регистрацију Центра за социјални рад Дрвар,

7.         Приједлог Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Општинске изборне комисије Дрвар,

8.         Приједлог Одлуке о именовању  предсједника и члана Општинске изборне комисије Дрвар,

9.         Приједлог Одлуке о именовању замјенског члана Општинске изборне комисије,

10.       Приједлог Одлуке о одобравању кредитног задужења Општине Дрвар,

11.       Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду за 2023. годину за реализацију Стратегије развоја општине Дрвар за период 2021-2027. година,

12.       Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег плана рада за 2024. годину за реализацију Стратегије развоја општине Дрвар за период 2021-2027. година,

13.       Приједлог Одлуке о висини накнаде за м2 градског грађевинског земљишта у Општини Дрвар за 2024. годину,

14.       Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне стамбене површине на подручју Општине Дрвар за 2024. годину,

15.       Приједлог Одлуке о висини накнаде за м2 пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта које се експроприше у Општини Дрвар за 2024.годину,

16.       Разматрање Налаза, Закључака и Препорука Институције Омбудсмена / Омбудсмана БиХ, број: П-50/24 од 19.02.2024.године,

17.       Приједлог Одлуке о давању овлаштења за одлучивање о правима и дужностима из радног односа намјештеника у ОЈП у Дрвару,

18.       Приједлог  Одлуке о потврђивању одлуке број: ЈП-17/21 од 15.04.2021.године,

19.       Иницијатива за преиспитивање примјене Одлуке о комуналној накнади број: 01-02-1202-2/18 од 12.04.2018.године – Клуб независних одборника,

20.       Текућа питања.

У прилогу аудио снимци сједнице: