Zdravstvena zaštita u Drvaru do 1995.godine je bila na zavidnom nivou.

Naime u našoj opštini je postojao Medicinski centar sa svim potrebnim sadržajima i to:

 • hirurgija
 • specijalisti opšte medicine
 • pedijatrija
 • otorinolaringologija
 • interni odjel
 • psihijatrija
 • ortopedija
 • stomatologija
 • ginekologija

u kojima su radili kavlifikovani medicinski radnici.

Medutim poslije ratnih dogadaja u našem gradu je formiran 1996.g Dom zdravlja koji vrši sljedeće poslove iz svoje nadležnosti:

 • usluge opšte medicine
 • rengenske usluge
 • ultrazvučne pretrage
 • ginekološki preventivni pregledi
 • nadzor nad trudnocom
 • vrši patronažne posjete
 • porodilište sa stacionarom

U Domu zdravlja je uposleno sedam liječnika opšte prakse, sedam specijalista koji povremeno dolaze radi vršenja specijalističkih pregleda te 28 medicinskih sestara, četiri medicinska bolničara i devet ostalih radnika. Veliki problem je zbog nemogućnosti zbrinjavanja bolesnika u samom Drvaru pa se svi ozbiljniji slučajevi upućuju u Livno ili Banja Luku ako je potreban bolnički tretman. U gradu su otvorene dvije apoteke tako da je snabdjevenost i opremljenost sa lijekovima sada mnogo bolja nego što je do sada bilo.

Zdravstvena zaštita gradana u Domu zdravlja u Drvaru treba organizovati na sljedeći način:

 • primarna zdravstvena zaštita
 • hitna medicinska pomoć sa dnevnom bolnicom u toku 24 sata
 • konsultativno – specijalistička zaštita.

Primarna zdravstvena zaštita obavljala bi tri tima porodicne medicine (jedan tim –ljekar i dva medicinska tehničara).

Zubozdravstvena zaštita bi se provodila sa dva tima (jedan tim – ljekar stomatolog i stomatološki tehničar, protetičar bi opsluživao oba stomatološka tima).

Medicinska dijagnostika bi se obezbjeđivala kroz laboratorijsku, rendgensku i ultrazvučnu dijagnostiku.

Rad hitne medicinske pomoći u toku 24 sata obezbjedivali bi tri tima (jedan tim – ljekar i medicinski tehničar). U sklopu hitne medicinske pomoći funkcionisala bi dnevna bolnica sa četiri ležaja i odgo- varajućom opremom. Prevoz pacijenata u sklopu hitne medicinske pomoći obavljao bi se sa dva sanitetska vozila. Za obezbjeđivanje specijalističko – konzultativne zaštite angažovali bi se konsultanti: pedijatar, internista i radiolog dva puta nedeljno.