VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Na vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća Drvar koja je iz tehničkih razloga (nestanak električne energije) održana iz dva djela i to 29.marta i 05.aprila raspravljalo se o problemima u oblasti zdravstvene zaštite i o stanju bezbjednosti na području opštine Drvar. Ovoj sjednici, odnosno njenom prvo, djelu pored odbrornika -vijećnika prisustvovali su i predsjednik Vlade Kantona 10 Draško Dalić, ministar rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Dragoslav Topić, savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kantona 10 Predrag Kunjadić, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Ante Baković, v.d.direktora Doma zdravlja Drvar Vanja Balaban i predstavnik Policijske uprave Drvar Draško Rodić.

Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i načelnik opštine Goran Broćeta u uvodnim riječima upoznali su prisutne o problemima sa kojima se u svom radu susreće Dom zdravlja, a o konkretnim poteškoćama u radu Doma zdravlja kao i teškom položaju zaposlenih ove ustanove više je govorila v.d.direktora Vanja Balaban. Stanje u Domu zdravlja Drvar je katastrofalno, dugogodišnje loše poslovanje, ogromna dugovanja prema poreskoj upravi, doveli su do do toga da radnici mjesecima ne primaju plate,zapravo kada i prime to su umanjeni iznosi od 20 do 35 odsto od plate, duguje se i prema specijalistima koji dolaze u Dom zdravlja, prema dobavljačima, tako da je ukupan dug Doma zdravlja preko sedam miliona konvertibilnih maraka, naglasila je Vanja Balaban. Ona je između ostalog i istakla da se zaposleni u DZ spremaju na kolektivnu tužbu zbog neizmirenih obaveza prema njima ukoliko se ubrzo ne iznađu konkretna rješenja za postojeće teško stanje ove zdravstvene ustanove.

Predsjednik Vlade Kantona 10 Draško Dalić, je izrazio zadovoljstvo što se ova tema razmatra na sjednici Opštinskog vijeća, jer kako je rekao samo zajednički se i može doći do nekog rješenja, nažalost slično stanje je i kod drugih zdastvenih ustanova na području Kantona. Problem je i što se kroz svoj rad domovi zdravlja pretvaraju u bolnice, a to se finansijski ne može održati. U svim zdrastvenim ustanova mora se krenuti od sagledavanja unutrašnjih problema, koje najprije treba rješiti, naglasio je premijer Dalić.

Raspravljajući o ovoj problmatici ministar Dragoslav Topić je ukazao na potrebu da se sačeka sa tužbom zaposlenih, jer to bi značilo blokadu rada Doma zdravlja, a očekuje se da se do 10.aprila isplati oko 70.000KM za plate radnika i time na neki način ublaži trenutno teško stanje. I ministar Topić je istakao, da je slično stanje u gotovo svim zdravstevnim ustanovama na području Kantona 10. Takođe, i direktor Zavoda za zdavstveno osiguranje Kantona 10 Ante Baković, ukazao je na problem teškog položaja zdravstvenih ustanova i kako je istakao Zavod na osnovu utvrđenih normativa potpisuje ugovore sa domovima zdravlja za pružene usluge svojim osiguranicima. To nezadovoljava potrebe , ali su važeći normativi ti koji određuju visine tranši koje se uplaćuju zdravstvenim ustanovama na području Kantona.

Na ovoj vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća dogovoreno je da se obe tačke najprije razmatraju i da se vodi rasprava o njima, a potom da se donesu zaključci.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na stanje bezbjednosti na području opštine Drvar u prošloj godini sa procjenama za ovu godinu, a preciznije podatke o tome je iznio predstavnik Policijske uprave Drvar, Draško Rodić. On je istakao da je u prošloj godini bila stabilna bezbjedonosna situacija, ali u 2017.godini već se desilo razbojništvo za koje je Rodić rekao da se nada da će biti rješeno, te samim tim može se očekivati zadovoljavajuća bezbjedonosna situacija.

Nakon provedene rasprave doneseni su sljedeći zaključci koji se odnose na stanje u oblasti zdravstvene zaštite:1. Opštinsko vijeće Drvar traži od osnivača-Skupštine Kantona 10 da u cilju prevazilaženja nagomilanih problema u zdravstu napravi Plan sanacije Doma zdravlja Drvar, 2. Opštinsko vijeće Drvar traži od Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona 10 da iznađe mogućnosti povećanja novčanih sredstava po opravdanom zahtjevu Doma zdravlja koja se po zaključenom ugovoru doznačuju Domu zdravlja Drvar, 3. Traži se od Vlade Kantona 10 i resornog ministarstva da u skladu sa mogućnostima obezbjedi dodatna materijalna sredstva za nesmetano funkcionisanje Doma zdravlja Drvar, 4. Opštinsko vijeće prihvata Izvještaj o stanju u Domu zdravlja Drvar i preporučuje upravi da u cilju normalizacije poslovanja donese nedostajuća normativna akta, te da u saradnji sa Zavodom i resornim ministarstvom iznađe mogućnost racionalizacije radnih mjesta kroz uplate neuplaćenih poreza i doprinosa iz predhodnog perioda kako bi se stvorili uslovi za penzionisanje dijela radnika i sporazumne raskide radnih odnosa.

Kada je u pitanju stanje u oblasti bezbjednosti zaključeno je : 1. Opštinsko vijeće Drvar traži od MUP-a i Skupštine Kantona 10 da se ubrzaju aktivnosti na donošenju Zakona o policijskim službenicima, kako bi se riješila kadrovska pitanja u Policijskoj upravi Drvar, 2. Opštinsko vijeće primilo je na znanje Informaciju o stanju bezbjednosti u opštini Drvar za period 26.12.2015. do 25.12.2016.godine, koja je ocjenjena kao zadovoljavajuća. U budućem radu skreće se pažnja Policijskoj upravi na pojačanu aktivnost kod sprečavanja i otkrivanja svih vidova kriminalnih radnji, a naročito pojačati aktivnosti vezane za opštu bezbjednost, a posebno bezbjednost djece. Takođe je potrebno pojačati aktivnosti vezane za bezbjednost u saobraćaju. 3. Traži se od nadležnih inspekcijskih službi da pojačaju aktivnosti vezane za provođenje veterinarske zaštite na području opštine Drvar.

UREĐENJE GRADA

Povodom 1.aprila, Dana uređenja grada, zaposleni Opštinskog organa uprave Drvar izašli su u petak 31. marta sa svojih radnih mjesta i očistili prostore ispred zgrade Opštine i na Spomeniku borcima i žrtvama fašističkog terora u centru grada.

Ovoj akciji na Spomeniku pridružili su se i učenici Srednje škole, dok su učenici Osnovne škole uređivali školsko dvorište.

I manji broj građana podržao je ovu akciju i čistio je ispred svojih zgrada.

Za očekivati je da će se tokom cijelog aprila provoditi slične akcije i da će oni koji nisu izašli na ovaj dan to uraditi nekom drugom prilikom i tako dati svoj doprinos ljepšem i sređenijem gradu, na zadovoljstvo svih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razgovori o projektima

U utorak, 14. marta 2017. godine načelnik opštine Drvar Goran Broćeta u Sarajevu se sastao sa federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Edinom Ramićem i njegovim saradnicima. Tom prilikom dogovorena je realizacija projekata koji se odnose na rekonstrukciju i obnovu krovova na pojedinim zgradama, zatim na gradnju pristupnog puta poslovne zone “Mlin”, te sagledavanje mogućnosti opremanja dječijeg vrtića.

Tokom boravka u Sarajevu načelnik Broćeta sastao se i sa direktorom Agencije za vodno područje Jadranskog sliva Seadom Delićem, te je dogovoreno uređenje korita rijeke Unac i dalja regulacija njenog vodotoka. Pored dogovorenog, u razgovorima je bilo riječi i o drugim projektima značajnim za Drvar, a koji bi se trebali implementirati u naredne dvije godine. Ove delegacije posjetiće opštinu Drvar u aprilu ove godine.

Posjeta ranjenom policajcu

U četvrtak, 9.marta, načelnik opštine Goran Broćeta i predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić, posjetili su u splitskoj Bolnici Žarka Bošnjaka, policijskog službenika koji je prošlog petka ranjen prilikom sprečavanja oružane plačke banke u Drvaru. Tom Prilikom ranjenom Bošnjaku zaželjeli su brz oporavak i ozdravljenje uz obećanje da će Opština Drvar njemu i njegovoj porodici pružiti svaku vrstu pomoći.

Trenutno zdravstveno stanje Bošnjaka je stabilno,ali oporavak će zahtjevati dugotrajno lječenje.

Drvarska delegacija se zahvalila ekipi ljekara KBC Split na profesionalnoj i ljudskoj pomoći koja je pružena ranjenom policajcu.

Načelnik Broćeta i predsjednik OV Nikica Bosnić posjetili su i porodicu Bošnjak koja živi u Drvaru.

TREĆA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak 06.03.2017. godine održana je treća sjednica Opštinskog vijeća. Za sjednicu je predviđeno da se razmatra 20 tačaka dnevnog reda

 1. Zapisnik sa 2. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 31.01.2017. godine,
 2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 2. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,
 3. Prijedlog izmjena budžeta opštine Drvar za 2016. godinu,
 4. Prijedlog budžeta opštine Drvar za 2017. godinu,
 5. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Drvar za 2017. godinu,
 6. Prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022. godina,
 7. Prijedlog odluke o raspisivanju Oglasa za imenovanje članova Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,
 8. Prijedlog odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi,
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina za izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija, uredjaja i opreme na području opštine Drvar,
 10. Prijedlog odluke o utvrdjivanju prosječne konačne gradjevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Drvar za 2017. godinu,
 11. Prijedlog odluke o visini naknade m2 gradjevinskog zemljišta u opštini Drvar za 2017. godinu,
 12. Prijedlog odluke o popustima na cijenu m2 gradjevinskog zemljišta u opštini Drvar za 2017. godinu,
 13. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskkog vijeća Drvar za 2016. godinu,
 14. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2016. godinu,
 15. Prijedlog odluke o prestanku službe opštinskom javnom pravobraniocu u Drvaru,
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca u Opštinsko javno pravobranilaštvo u Drvaru,
 17. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar” u Drvaru,
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar” u Drvaru,
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Centar za kulturu i sport” Drvar i
 20. Tekuća pitanja: Informacija o provedenim aktivnostima u svrhu stavljanja Dječijeg vrtića u funkciju, a ova tačka dopunjena je Zahtjevom za reviziju rada opštinskog organa, te stanjem bezbjednosti na području opštine.

Gotovo o svim tačkama dnevnog reda rasprave su bile dugotrajne, a najviše pažnje posvećeno je Prijedlogu budžeta opštine Drvar za 2017.godinu. Za ovu godinu predviđen je budžet u iznosu od 2.883.100,00 KM i za njega je glasalo 10, a šest odbornika-vijećnika bilo je suzdržano.Načelnik opštine Goran Broćeta prilikom obrazlaganja budžeta za ovu godinu naglasio je dosta težak položaj u kojem se Opština nalazi i odbornike-vijećnike upoznao sa mogućnosti blokade rada od strane Poreske uprave zbog neizmirenih obaveza koje inose oko 600 do 700.000KM. Jedina mogućnost da se nedođe do blokade rada Opštinskog organa je reprogram postojećeg kredita i to za iznos koji je do sada otplaćen, iako je i to dosta neizvjesno, jer se još ne zna da li je banka voljna da na to pristane.Zbog toga je i ovaj budžet manji nego prošle godine, a zbog nagomilanih gubitaka iz ranijeg perioda on objektivno nije ni mogao biti veći, naglasio je Broćeta. Zbog toga je donesen zaključak: da se daje podrška načelniku da iznađe mogućnosti izlaska iz ove situacije, sagledavajući mogućnosti kreditnog zaduženja te da o tome obavjesti Opštinsko vijeće. Odbornici – vijećnici usvojili su i prijedlog izmjena budžeta opštine za 2016.godinu, te prijedlog odluke o izvršenju budžeta za 2017.godinu. Usvoje su i odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022.godina, zatim prijedlog odluke o raspisivanju oglasa za imenovanje članova Skupštine JP”Komunalac” d.o.o. Drvar. Na sjednici je istaknuto da je ovo prvi korak kako bi “Komunalac” funkcionisao u zakonskim okvirima i da je neophodno što prije izabrati upravljačka tjela.
Uz dužu raspravu usvojena je i odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, kao i odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za korištenje javnih površina za izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme na području opštine. Usvojena je i odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine za 2017.godinu, takođe i odluku o visini naknade m2 građevisnog zemljišta za 2017.godinu, te odluku o popustima na cijenu m2 građevinskog zemljišta za 2017.godinu. Na sjednici je razmatran i usvojen izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2016.godinu, te izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilištva u Drvaru za 2016.godinu, a zbog isteka mandata razmatran je i prijedlog odluke o prestanku službe opštinskom javnom pravobraniocu Mladenu Malbašiću. Kako je na sjednici istaknuto iz toga razloga pristupilo se raspisivanju javnog konkursa za imenovanje opštinskog javnog pravobranioca. Na konkurs se javio samo jedan kandidat Željko Rujević i on je u sklopu razmatranja tačke Prijedlog rješenja o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca i imenovan na ovu funkciju i to za područje opštine Drvar i Bosansko Grahovo.
U nastavku rada odbornici su takođe razrješili i imenovali novog člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar”, te v.d. Predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Centar za kulturu i sport”. Pod tačkom tekuća pitanja načelnik je odbornike-vjećnike informisao o provedenim aktivnostima u svrhu stavljanja Dječijeg vrtića u funkciju. Zaključeno je da se i dalje nastave aktivnosti na poslovima ponovnog aktiviranja rada Dječijeg vrtića i da o tome načelnik izvjesti Opštinsko vijeće. U vezi dopune dnevnog reda koja se odnosila na zahtjev za reviziju rada opštinskog organa uprave, dogovoreno je da opštinska služba ispita mogućnosti na koji način federalni revizori mogu doći, odnosno da li postoji mogućnost besplatnog obavljanja tih poslova. A raspravu o stanju bezbjednosti na području opštine, odbornici-vjećnici su odložili za vanrednu sjednicu na kojoj će se razmatrati težak položaj zadravstva na području opštine, ova sjednica trebala bi da se održi do kraja mjeseca i na nju bi bili pozvani svi nadležni ministri kao i predsjednik Vlade Kantona 10, poslanici sa područja opštine i drugi predstavnici nadležni za ove oblasti.

Incko u Drvaru

U četvrtak, 16.02.2017.godine u Drvaru je boravio Visoki predstvanik u BiH Valentin Incko. U razgovoru sa načelnikom opštine Drvar Goranom Broćetom bilo je riječi o teškom položaju Srba u Kantonu 10, kao i o problematici izgradnje katoličke crkve.

Načelnik Broćeta naglasio je problem neravnomjerne raspodjele sredstava iz Kantona prema opštinama sa srpskom većinom, gdje one i do deset puta dobijaju manje sredstava. Opštine poput Drvara, Glamoča i Bosanskog Grahova raspolažu sa ogromnim šumskim bogatstvoma, ali te lokalne zajednice nemaju gotovo nikakve koristi i sav se kapital slijeve u Livno i Tomislavgrad. Zajednički je stav da se problemi moraju rješavati razgovorom i dogovorom koji se onda moraju i poštovati.

Sastanak predstvnika OSCE i načelnika

Zamjenik šefa Misije OSCE u BiH Aleksandar Čuplingin sa saradnicima, posjetio je u četvrtak 16.2.2017.godine opštinu Drvar.

Načelnik opštine Goran Broćeta upoznao je zvaničnike OSCE-a sa stanjem i problemima u Drvaru kao i sa posljedicama blokade svih institucija u Kantonu 10.

U razgovoru je dotaknuto i pitanje izgradnje katoličke crkve, gdje je iskazana dobra volja za rješavanje ovog pitanja, ali kako je naglasio načelnik Broćeta ti problemi se moraju rješavati uzajamnim uvažavanjem i zajedeničkim razgovorima svih zainteresovanih strana.

Zamjenik šefa Misije OSCE u BiH Aleksandar Čuplingin uputio je čestitke Broćeti na izboru za načelnika i zahvalio se na dosadašnjoj saradnji opštine Drvar sa Terenskom kancelarijom OSCE u Drvaru i uopšte sa Misijom u BiH. On je izrazio nadu da će se dobra saradnja nastaviti i kroz realizaciju projekata “Koalicija za borbu protiv mržnje i predradsuda” i “Radna grupa za koheziju zajednice”, jer samo prisustvo Terenske kancelarije OSCE puno doprinosi dobrom imidžu opštine Drvar.

Delegacija Južnobačkog okruga posjetila Drvar

U četvrtak je u Drvaru boravila delegacija Južnobačkog okruga koju je predvodio predsjednik Milan Novaković. U razgovoru sa načelnikom opštine Drvar Goranom Broćetom i predsjednikom Opštinskog vijeća Nikicom Bosnićem, bilo je riječi o uspostavljanju kulturne, turističke i privredne saradnje.
Takođe, tom prilikom dogovoreno je i uspostavljanje zvaničnih kontakata sa gradonačelnikom Novog Sada, te organizovanje zajedničke posjete predstvanika Drvara, Glamoča, Bosankog Grahova i Bosanskog Petrovca, ovom gradu kao i Privrednoj komori Vojvodine.
Delegacija Južnobačkog okruga posjetila je i Osnovnu školu “Drvar” i tom prilikom uručila skromne poklone učenicima, kao i laptom za potrebe škole, a na čemu im se zahvalila direktor škole Svjetlana Dodig.
Učenici prvog razreda sa svojim učiteljom Mladenom Zeljkovićen svoju zahvalnost na poklonima izrazili su na simpatičan način otpjevaši pjesmu “Djeca su ukras svijeta.”

 

Drvarska drenjina – inicijator projekata agro-turističke saradnje na međunarodnom nivou

Kao rezultat višegodišnje saradnje Udruženja “Drvarska drenjina” i Udruge “Dren”iz Rijeke, u ovom gradu, 7. i 8. februara , Predstavnici Opštine Drvar i Udruženja “Drvarska drenjina”, u organizaciji Gradske uprave, Turističke zajednice i Razvojne agencije Rijeka te lokalnog udruženja “Dren” iz Drenove, razgovarali su sa čelnim ljudima navedenih gradskih institucija i asocijacija, kao i sa predstavnicima Turističke zajednice “Mostvirtal-Pilahtal” iz Austrije, koja sa Opštinom Drvar, na osnovu ranije potpisanog Sporazuma, duži niz godina ostvaruje uspješnu turističko-kulturnu saradnju na bazi drenjinarske prepoznatljivosti evropskih regija.

(more…)