Opštinski načelnik
034/819-001
Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove
034/819-200
Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti
034/820-062
Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove
034/820-155
Služba za civilnu zaštitu
034/819-667
Opštinsko vijeće Drvar
034/820-163
Centar za pružanje usluga građanima
034/819-386
Pravobranilac
034/819-386
Informacije Telekom Srpske
1185
Informacije BH Telekom
1182
Informacije HT Mostar
1188
Međunarodne informacije
1266
Osnovna škola „Drvar“
034/820-033
Srednja škola „Drvar“
034/819-013
JP „Komunalac“ Drvar
034/819-753
JP „Radio Drvar“
034/820-158
JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar
034/819-924
Opštinski sud u Drvaru
034/819-228
PU Drvar
034/820-092
JU „Dom zdravlja“ Drvar
034/819-994
Banka „INTESA SANPAOLO“
034/818-001
UNDP – Drvar
034/819-696
OSCE – Drvar
033/752-100
Šumarija
034/820-051
Elektro
034/819-117
Pošta
034/820-007
Telekom
034/820-001
Kablovska TV - KT Sara
065/404-949
Poreska uprava
034/820-087
Crveni krst
034/820-477
Zavod za zdravstveno osiguranje
034/819-598